Všeobecné obchodní podmínky společnosti BETTER MARKETING, s.r.o. pro PPC reklamní kampaně platné od 1. 12. 2017

Článek I.

Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro reklamní kampaně (dále jen VOP) společnosti BETTER MARKETING, s.r.o., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 269 64 732 (dále jen Zhotovitel nebo Správce) jsou zpracovány v souladu s §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Tyto VOP upravují smluvní vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami založené mezi nimi v některém z typů smluv, uvedených níže v čl. II., bodě 1 těchto VOP.

Ustanovení těchto VOP se použijí, pokud smluvní strany písemně nesjednají ve smlouvě nebo objednávce jinak, s výjimkami uvedenými v těchto VOP.

Článek II.

Vymezení pojmů

1. Ve smlouvách vymezených podle bodu 1 těchto VOP se rozumí:

2. Smlouvou – Smlouva o přípravě nebo správě reklamní kampaně podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy nebo akceptovaná objednávka (objednávka je pro Zhotovitele závazná pouze v případě, že byla písemně potvrzena ze strany Zhotovitele), jejímž předmětem je reklamní kampaň.

3. Objednatelem – fyzická nebo právnická osoba, objednávající Reklamní kampaň za podmínek ve Smlouvě sjednaných a takto ve Smlouvě definovaná. Ve VOP se používá též označení „klient“.

4. KONTAKTNÍ OSOBA OBJEDNATELE – je osoba s právem jednat za objednatele (dále Zástupce Objednatele) nebo osoba určená Objednatelem k jednání vyplývající ze Smlouvy, kroky, které tato kontaktní osoba učiní, jsou platné a závazné pro Objednatele.

5. Zhotovitelem – správcem – osoba realizující Reklamní kampaň za podmínek ve Smlouvě sjednaných.

6. Zástupcem Zhotovitele nebo Objednatele – osoba oprávněná ze zákona, ze Smlouvy nebo z těchto VOP činit právní úkony, včetně podpisu za Zhotovitele/Objednatele, vedoucí k uzavření smlouvy či objednávky, ke změně smlouvy, odstoupení od smlouvy či k ukončení smlouvy jiným, zákonným způsobem.

7. Produktové oddělení (PO)oddělení zajišťující návrh, přípravu, běh, optimalizaci Reklamních kampaní.Pracovníci. produktového  oddělení odpovídají za jakékoli změny týkající se Reklamních kampaní . . Pro komunikaci s Objednatelem slouží email : kampane@better.cz

8. Reklama – je ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších změn a doplnění, definována jako oznámení, převedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, především podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky.

9. Reklamní systémy – za reklamní systém je považován vymezený prostor na internetových stránkách (portálech, vyhledávačích atd.), na kterých běží Reklamní kampaně. Jedná se například o Google AdWords, , Sklik (Seznam.cz),  Etarget, Yahoo, Yandex, , BillBoard,  Facebook a další.

10. Google – reklamy  AdWords (vyhledávání, obsahová síť)  sponzorované odkazy reklamního systému AdWords, které standardně běží na stránce www.google.com,resp. jiných národních doménách a dalších webových stránkách, které využívají systém Google, pro zobrazení reklamy.

11. Seznam – Reklamy Sklik (vyhledávání, obsahová síť) – sponzorované odkazy Reklamního systému SKLIK, které standardně běží na stránce www.seznam.cz a dalších stránkách dle provozovatele Reklamního systému (např. www.zbozi.cz, www.atlas.cz, www.obrazky.cz a jiných).

12. Etarget – kontextový reklamní systém běžící na serverech dle provozovatele Reklamního systému např idnes.cz, blesk.cz, lidovky.cz

13. Facebook – je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě.

14. Reklamní kampaň sdružuje reklamní sestavy,které používají stejný rozpočet, geografické cílení a další nastavení.

15. Typ reklamní kampaně – je myšleno Reklama ve vyhledávání Retargeting, Reklama v obsahové síti.

16. Formát reklamní kampaně – je myšleno textová reklama, Grafická reklama, video, aplikace apod.

17. Reklamní sestava – logický celek klíčových slov, reklamních popisků, bannerů nebo umístění atd, který míří na cílovou internetovou stránku objednatele.

18. Reklamní pozice – je umístění Reklamní kampaně Objednatele na vybrané reklamní ploše v daném Reklamním systému.

19. Reklama v obsahové síti – Je typ Reklamní kampaně v reklamních systémech Google AdWords, Seznam SKLIK, ETARGET apod. Reklamy mohou být textové, bannerové, video či interaktivní reklamy a jejich označení se může lišit dle daného Reklamínho systému či webových stránek.

20. Reklama ve vyhledávání –  umožňuje zobrazování cílených inzerátů na stránkách výsledků vyhledávání v Reklamním systému.

21. Grafická reklama – grafická forma reklamní kampaně, která může mít podobu nejčastěji banneru (wide banner, skycliper, box, square, e-layer), obrázku, videa (videobanneru) či interaktivní reklamy (gadget). Jejich označení, velikost, formát se liší v závislosti na daném reklamním systému či webových stránkách, na kterých je tato reklama zobrazována.

22. Retargeting (Remarketing) – je forma reklamy, kdy lze návštěvníka webové stránky označit a následně lze tomuto uživateli zobrazovat cílené reklamy. Reklamy se zobrazují v obsahové síti Google AdWords, Etarget, Sklik, AdForm  apod. formou grafické reklamy nebo textové reklamy.

23. Publikační pravidla – soupis podmínek a pravidel fungování daného Reklamního systému (např. Google, Seznam atd.), kterými se musí Zhotovitel řídit při zadávání Reklamní kampaně pro Objednatele.

24. URL – totéž, co internetová adresa. URL vychází z anglického výrazu Unique Resource Locator, tedy jednoznačné určení zdroje. Některé Reklamní systémy rozeznávají URL viditelné (zobrazené, které musí většinou odpovídat základní doméně Objednatele) a URL cílové, na které směřuje konkrétní odkaz.. V případě změny Cílové URL, musí Objednatel na tuto skutečnost upozornit Poskytovatele

25. Cílová doména – doména na kterou cílí reklamní kampaň, jednotlivé reklamní odkazy pak mohou cílit jen na URL této domény.

26. Umístění – je plocha, na které se zobrazuje reklama v obsahové síti. Dělí se na automatická umístění – systém zde reklamy zobrazuje při shodě klíčových slov, zájmů nebo témat a  na zvolená umístění, která jsou přímo zadána v reklamním systému a je na ně cíleno.

27. Zobrazení neboli Imprese je započítáno ve statistice Reklamní kampaně jako zobrazení každého Sponzorovaného odkazu na vyhledávané Klíčové slovo či načtení obsahové stránky, na které je umístěna Reklamní kampaň Objednatele.

28. Proklik – jedno kliknutí uživatelem na zobrazený Sponzorovaný odkaz, který uživatele přivede k návštěvě inzerované internetové stránky Objednatele. Jako proklik se počítá každé kliknutí uživatele na inzerovanou stránku Objednatele započítané provozovatelem Reklamního systému, i když je cílová stránka mimo provoz. V případě nefunkčnosti internetových stránek má Objednatel povinnost neprodleně informovat Zhotovitele a upřesnit s ním funkční cílovou URL, na kterou bude kampaň směřovat. Počet prokliků realizovaných v kampani nemusí být totožný jako počet prokliků z daného zdroje (měřiče) uvedených v on-line statistikách návštěvnosti webových stránek Objednatele (např. Google Analytics, Toplist, Navrcholu atd.), což je způsobeno rozdílnými algoritmy měření jednotlivých Reklamních systémů a měřidly (online statistikách stránek). Zhotovitel neodpovídá za vzniklé rozdíly a tyto nejsou důvodem k nezaplacení služeb..

29. Neplatné prokliky neboli tzv. Click Fraud – situace, kdy provozovatel Reklamního systému vyhodnotí některé prokliky za neplatné a tyto prokliky následně do součtu platných prokliků nezapočítává. Jakákoli reklamace platných či neplatných prokliků je možná pouze přímo u Provozovatele Reklamního systému; má-li Objednatel zřízen účet u Provozovatele Reklamního systému prostřednictvím Zhotovitele, podává Objednatel reklamace prostřednictvím Zhotovitele a Zhotovitel projednání těchto reklamací u Provozovatele Reklamního systému zprostředkovává. Podání reklamace nemá odkladný účinek na splatnost úhrad účtovaných Zhotovitelem Objednateli; v případě uznání reklamace bude případný zjištěný přeplatek vypořádán započtením proti následujícím úhradám, a to až do úplného vrácení přeplatku.

30. Míra prokliku (CTR) – procentuální vyjádření mezi Zobrazeními a Prokliky, které vypovídá o úspěšnosti jednotlivých Reklamních odkazů – např. klíčových slov, reklamních textů, bannerů, kampaně atd.

31. CPC –  Cena za proklik.

32. Limity kampaní – maximální limity (stanovené  průměrem za jeden kalendářní měsíc), které si mohou Smluvní strany dohodnout v objednávce služeb nebo ve Smlouvě o správě reklamní kampaně.

33. Maximální průměrná cena za proklik – maximální průměrná cena prokliku stanovená měsíčním průměrem, kterou je Objednatel ochoten za jeden proklik zaplatit a je vyjádřena ve Smlouvě

34. Maximální průměrná cena za 1000 zobrazení (CPM) – maximální průměrná cena za tisíc zobrazení reklamy v obsahové síti stanovena  průměrem za jeden  kalendářní měsíc, kterou je Objednatel ochoten  zaplatit a je vyjádřena ve smlouvě.

35. CPA – Platba za provedenou akci (model sukces fee).

36. Maximální měsíční útrata kreditu v reklamním systému – Maximální měsíční čerpání kreditu.

Zhotovitel si vyhrazuje možnost odchylky až 10% a Objednatel je povinen překročení limitů do této odchylky respektovat a takto zvýšenou cenu uhradit. Při překročení této odchylky jdou další náklady na vrub Zhotovitele.

37.  Smlouva o správě reklamní kampaně – typ CREDIT (CRE) – Proforma faktura  – forma spolupráce, kdy Objednatel hradí zvlášť odměnu Zhotoviteli a zvlášť může platit předem i kredit pro Reklamní systémy. Služby se uzavírají na dobu určitou dle uzavřené Smlouvy, kredit na dobu do vyčerpání v Reklamním systému za předpokladu zaplacení služby – správy na tuto dobu. Objednatel si také může zaplatit pouze kredit, a to v případě, že má objednánu správu kampaně. V případě, kdy nemá zaplacenou správu kampaně, je Zhotovitel oprávněn pozastavit kampaň do doby uhrazení správy. V případě, že Objednatel nedoplatí správu, může Zhotovitel započítat nevyčerpaný kredit na odměnu za správu.

38. Kredit pro Reklamní systémy je možno platit dvěma způsoby:

a) Objednatel hradí kredit Zhotoviteli a ten jej dle aktuálních potřeb vkládá do Reklamních systémů. Objednatel je vždy před vyčerpáním objednaného kreditu upozorněn na blížící se vyčerpání kreditu.

b) Objednatel si hradí kredit sám zasláním na účet provozovateli Reklamního systému. Zhotovitel v tomto případě neodpovídá za výši kreditu na reklamním účtu Objednatele a není jeho povinností upozornit Objednatele na klesající výši kreditu. Při nulovém zůstatku na účtu nadále běží správa reklamní kampaně dle Smlouvy  a Objednatel je povinen ji hradit dle doby sjednané ve Smlouvě

39. Případný nevyčerpaný kredit ke dni ukončení Smlouvy se započítá proti odměně za případné budoucí služby poskytnuté Zhotovitelem; nejsou-li žádné takové služby Zhotovitelem poskytnuty ani do 3 měsíců od ukončení Smlouvy, může Objednatel požádat písemně o vrácení nečerpaného kreditu a Zhotovitel na to Objednateli nedočerpanou částku kreditu vrátí do 10 dnů od obdržení všech údajů potřebných pro provedení úhrady.

40. INDIVIDUAL (IND) – Smlouva o správě reklamní kampaně – forma spolupráce, kdy Objednatel vždy hradí odměnu Zhotoviteli a může také hradit zpětně kredit proinzerovaný v daném měsíci. Smlouva je uzavírána vždy na dobu určitou. Objednatel si může nastavit finanční limity a rozpočty Reklamní kampaně. Odměna Zhotovitele je účtována  jako: paušál,  odměna za proklik nebo jiné (např. odměna za konverzi nebo jinak specifikované ve Smlouvě), které lze i vzájemně kombinovat.

41. Kredit pro Reklamní systémy je možno platit takto:

a) Objednatel hradí kredit za smluvené období Zhotoviteli zpětně.

b) Objednatel si hradí kredit sám zasláním na účet provozovateli Reklamního systému. Zhotovitel v tomto případě neodpovídá za výši kreditu na reklamním účtu Objednatele a není jeho povinností upozornit Objednatele na klesající výši kreditu. Při nulovém zůstatku na účtu nadále běží správa reklamní kampaně dle Smlouvy a Objednatel je povinen ji platit.

c) Zhotovitel může platit kredit dopředu formou uzavření smlouvy typu Credit (CRE)

42. Smluvní cena – cena sjednaná mezi Zhotovitelem a Objednatelem ve Smlouvě za podmínek ve Smlouvě a těchto VOP stanovených. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, jsou veškeré ceny stanoveny v české měně.

43. Spuštění (začátek Reklamní kampaně) – kampaň lze spustit ve smluveném termínu za předpokladu uhrazení celkové smluvené ceny ze strany Objednatele a jeho součinnosti.

44.  Zpřístupnění účtů (Nasdílení účtů) – Objednatel je povinen zpřístupnit své účty do Reklamního systému Zhotoviteli, a to formou pro čtení a zápis.

45. Pozastavení kampaně – na žádost Objednatele lze Reklamní kampaň pozastavit, a to nejvýše na 2 měsíce při délce trvání smlouvy na 1 rok. Při délce Smlouvy na 6 měsíců je možné pozastavit na 1 měsíc. Žádost o pozastavení musí být zaslána Zhotoviteli doporučeným dopisem, nebo v e-mailové podobě na adresu Zhotovitele (info@better.cz) z adresy Objednatele  uvedené ve Smlouvě. Po vypršení pozastavení Zhotovitel Reklamní kampaň automaticky znovu spustí. Právo na pozastavení může Objednatel využít nejvýše jednou za celou dobu trvání Smlouvy.

46. Náhledová práva do reklamních účtů – Zhotovitel může při typu smlouvy CREDIT a INDIVIDUAL umožnit Objednateli náhledový přístup do Reklamních účtů, pokud to reklamní systém umožňuje. Toto je možné pouze v případě, že Objednatel má zřízen samostatný reklamní účet, ve kterém se nachází pouze jeho Reklamní kampaně. Pokud má Objednatel Reklamní kampaně umístěny v agenturním účtu Zhotovitele, není možné přístup do účtu Objednateli povolit.

47. Konverze neboli Goal – znamená splnění cíle stanoveného Objednatelem (např. vstup na určitou stránku, vyplnění poptávky, nákup zboží atd.). Konverze se dají měřit měřícími systémy (např. Google analytics, ClickTracks), které musejí být klientem bezchybně nastaveny a propojeny s webem. Za nastavení měřících systémů odpovídá Zhotovitel pouze v případě, že je tato služba součástí plnění dle Smlouvy.

48. Příprava reklamní kampaně – (Vytvoření reklamní kampaně) bude provedeno za předpokladu úhrady ceny za vytvoření , za předpokladu dodání všech potřebných podkladů nezbytných k vytvoření  kampaně a za předpokladu Zpřístupnění účtu Objednatele. Příprava reklamní kampaně obsahuje:

a) analýzu a přípravu vhodných klíčových slov pro reklamní kampaň

b) vytvoření reklamních textů, reklamních sestav, struktury kampaně

c) nastavení a spuštění reklamní kampaně v reklamních systémech, vytvoření účtu, nastavení cen, limitů a shod.

49. Správa kampaně (standardní správa) –správa reklamní kampaně obsahuje:

a) kompletní vedení kampaně certifikovaným specialistou

b) pravidelné optimalizace běhu

c) zasílání měsíčních statistik úspěšnosti či individuálních reportů

d) klientský servis

e) kontrola kreditu, čerpání, úspěšnosti

f)  cílem standardní správy je přivést návštěvnost na web.

50. Standardní správa kampaně s GA – Je to standardní správa kampaně s přihlédnutím k chování uživatele na webu pomoci software Google Analytics. V případě tohoto typu správy je objednatel povinen zpřístupnit své účty Google Analytics zhotoviteli, a to formou Administrátora účtu.

51. Konverzní Správa kampaně s.GA. Je to Standardní správa s předem definovaným cílem, který má být na webu dosažen. Tento cíl je měřen pomocí Software Google Analytics. V případě tohoto typu správy je objednatel povinen zpřístupnit své účty Google Analytics zhotoviteli, a to formou Administrátorského účtu.

52. Vícepráce – vícepracemi se myslím cokoliv nad rámec definované správy , jako jsou konzultace s realizačním pracovníkem po spuštění kampaně, rozšíření nebo úprava parametrů reklamní kampaně. Zhotovitel si v tomto případě nárokuje účtovat každou započatou čtvrthodinu (d), není-li jinak definováno smlouvou.

53. Třetí strana  – třetí stranou se rozumí provozovatel Reklamního systému nebo dodavatel Zhotovitele.

54. Stručný název kampaně – interní rozlišovací název Zhotovitele.

Článek III.

Předmět smlouvy

1. BETTER MARKETING, s.r.o. jako Zhotovitel se zavazuje zajistit a spravovat pro Objednatele Reklamní kampaň dle sjednané Smlouvy a těchto VOP, což zahrnuje zpravidla tyto činnosti: naplánování, vytvoření kampaní, zajištění běhu, optimalizací a úprav kampaní a jejích monitoringu a péče o optimální běh ve sjednaném období

2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za Reklamní kampaň řádně zaplatit ve výši, způsobem a lhůtách tak, jak je ve Smlouvě a těchto VOP uvedeno.

3. Objednatel prohlašuje, že je osobou oprávněnou Smlouvu podepsat, a pro případ nepravdivosti tohoto svého prohlášení se zavazuje Zhotoviteli uhradit případné škody, vzniklé v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení.

4. Pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy platí tyto Všeobecné obchodní podmínky, nestanoví-li Smlouva jinak.

Článek IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena předmětu smlouvy je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. a je uvedena ve Smlouvě a těchto VOP. K této ceně bude účtována DPH v zákonem stanovené výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v průběhu trvání smluvního vztahu dojde ke změně sazby DPH oproti sazbě uvedené ve Smlouvě, je Objednatel povinen hradit cenu navýšenou o částku, která odpovídá aktuální sazbě DPH.

2. Cenu není možné měnit, s výjimkami stanovenými Smlouvou nebo dále v těchto VOP.

3. V případě, že je Reklamní kampaň vedena v cizí měně, tak pro účely stanovení a sledování výše kreditu a limitů Reklamní kampaně a pro účely fakturace je ve Smlouvě stanovena výše kurzu Kč vůči zahraniční měně , který slouží pro veškeré přepočty této měny na Kč spojené s realizací předmětu Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn jednostranně upravit cenu, resp. výši kurzu Kč vůči USD sjednané ve Smlouvě v případě, že dojde ke změně kurzu Kč vůči zahraniční měně (např. USD) vyhlašovaného Českou národní bankou o více než 5%. V takovém případě bude sjednaný kurz upraven o příslušné procento zvýšení. Zhotovitel je dále u smlouvy CREDIT oprávněn při změnách kurzu přepočítat nevyčerpaný kredit v novém kurzu (určeném dle předchozích vět). Toto je Zhotovitel povinen Objednateli oznámit, např. ve formě e-mailu.

4. Cena podle bodu 1 tohoto článku VOP bude uhrazena dle platebních podmínek uvedených ve Smlouvě a těchto VOP.

5. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu činí 10 dní od data jeho vystavení, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

6. Faktury a doklady o přijatých platbách budou zasílány poštou, e-mailem na kontakt uvedený ve Smlouvě nebo budou předány osobně oproti podpisu osoby oprávněné za Objednatele.

7. Dnem zaplacení se rozumí den připsání částky na účet Zhotovitele nebo datum úhrady v hotovosti.

8. Zhotovitel má právo při nezaplacení ceny  nespustit reklamní kampaň, nezáhajit přípravu ani práce na doplňkových službách a to až do doby zaplacení dlužné částky. Nebudou-li Cena nebo Záloha zaplaceny do 30 dnů od data jejich splatnosti, je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Dosáhne-li však prodlení délky 6 měsíců, uzavřená Smlouva k tomuto dni bez dalšího zaniká  a Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli jím vynaložené náklady na Reklamní kampaň, které mu budou Zhotovitelem vyúčtovány,. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé Objednateli ukončením Smlouvy z uvedeného důvodu.

9. Pokud je ve Smlouvě uvedena Záloha, je Objednatel povinen složit na účet Zhotovitele tuto Zálohu ve výši tak, jak je stanovena v příslušné Smlouvě. Na tuto Zálohu bude Zhotovitelem pro Objednatele vystavena zálohová faktura se splatností 10 dnů ode dne vystavení, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, a po jejím uhrazení ( připsání příslušné částky na účet Zhotovitele ) bude Objednateli vystaven doklad o přijaté platbě. Zaplacení této Zálohy je podmínkou pro spuštění Reklamní kampaně Zhotovitelem, to znamená, že Zhotovitele neváže povinnost spustit Reklamní kampaň před úplným zaplacením Zálohy. Jde o výjimku dle čl. X, bodu 2 těchto VOP.

10. V případě prodlení Objednatele se zaplacením měsíčně fakturované částky, jakékoli části sjednané ceny nebo zálohy déle než 30 dnů od data splatnosti je Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo pozastavit a následně znovu spustit Reklamní kampaň až po úplném uhrazení dlužné částky ( nedohodnou-li se strany Smlouvy jinak ). Objednatel je v tomto případě povinen uhradit Zhotoviteli jím vynaložené náklady na Reklamní kampaň, které mu budou Zhotovitelem vyúčtovány. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé Objednateli ukončením Smlouvy z tohoto důvodu.

11. V případě ukončení Smlouvy některým ze způsobů, uvedených v čl. VIII. těchto VOP je Zhotovitel oprávněn zákonným způsobem započíst případnou nevyčerpanou část Zálohy složené Objednatelem dle tohoto čl. VOP na jakoukoliv svoji splatnou pohledávku za Objednatelem, vzniklou ze Smlouvy, včetně neuhrazených smluvních pokut. V opačném případě je povinen nevyčerpanou část Zálohy Objednateli zákonným způsobem vrátit, a to ve lhůtě do 90 dnů od ukončení platnosti Smlouvy.

12. V případě pozdního uhrazení má Zhotovitel 5 pracovních dní ode dne obdržení úhrady na spuštění kampaně nebo započetí prací na vytvoření kampaně či doplňkových službách.  Počet dní na vytvoření kampaně dle smlouvy je beze změny.

13. Pokud je ve smlouvě uveden termín „měsíčně / měsíční“ je myšlen vždy kalendářní měsíc. (např. maximální průměrná měsíční cena, atd.)

Článek V.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit Reklamní kampaň realizovanou v intencích uzavřené Smlouvy pro Objednatele v termínu uvedeném ve Smlouvě, budou-li mu známy všechny potřebné parametry (Zhotovitel může posunout spuštění kampaně z důvodů na straně Objednatele – např. neschválení sestav, nedodání specifikace) pro její realizaci, a to s výjimkou případu dle čl. IV, bodu 9, resp. 10 těchto VOP.

2. Reklamní kampaň realizovaná dle uzavřené Smlouvy bude ukončena dnem stanoveným ve Smlouvě, mimo případů, kdy bude platnost Smlouvy ukončena před vypršením doby platnosti Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě nebo v těchto VOP. V těchto případech platnost Smlouvy končí tak, jak je pro tyto případy stanoveno ve Smlouvě nebo v těchto VOP.

3. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou jakékoli platby (faktury vystavené Zhotovitelem) nebo s dodáním všech potřebných podkladů nezbytných ke správnému chodu kampaně, dochází k automatickému posunutí doby plnění Zhotovitele stanovené ve Smlouvě (spuštění/ukončení kampaně), a to o příslušný počet dní prodlení Objednatele se splněním výše uvedených povinností.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel obstará správu a optimální běh Reklamní kampaně, bude postupovat s odbornou péčí a bude dodržovat obecně závazné právní předpisy a podmínky uzavřené Smlouvy a podmínky poskytovatele Reklamního systému.

2. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předat mu přehled Nákupních cen prokliků a kreditů.

3. Zhotovitel v maximální součinnosti s Objednatelem navrhne a následně vytvoří reklamní texty, a to na odborné úrovni. Zhotovitel je povinen průběžně optimalizovat a kontrolovat Reklamní kampaň Objednatele.

4. Objednatel má právo na změnu parametrů nezapočaté Reklamní kampaně, a to pouze jedenkrát v rozsahu max. 50% . Pokud bude požadovat změnu vícekrát, je tento požadavek považován za vícepráce., Toto právo platí vždy za písemného souhlasu Zhotovitele, který je povinen zajistit, aby Reklamní kampaň probíhala v souladu se stanovenými podmínkami provozovatele příslušného serveru, dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

5. Zhotoviteli přísluší právo odmítnout změny parametrů Reklamní kampaně, i když nejsou v rozporu s uvedenými pravidly, pokud by dle kvalifikovaného názoru Zhotovitele představovaly ohrožení dobré pověsti nebo obchodních zájmů Zhotovitele či provozovatele příslušného serveru.

6. Klíčová slova v Reklamní kampani vždy navrhuje Zhotovitel. Zhotoviteli též přísluší právo dle svého uvážení přidat, měnit či odebrat klíčová slova, a to s ohledem na Publikační pravidla provozovatele příslušného serveru, efektivitu a kvalitu realizované Reklamní kampaně. Případné odstranění klíčových slov je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli, např. formou e-mailu. Zhotovitel je povinen zvolit klíčová slova v souladu s oborem a obsahem cílových webových stránek. Zhotovitel nenese odpovědnost za nefunkčnost kampaně v případě, že Objednatel bez předchozího upozornění změní cílovou webovou stránku včetně konkrétní URL adresy, na které se tato stránka nachází. Objednatel může kdykoli požádat e-mailem na kampane@better.cz či písemnou formou na fakturační adresu společnosti BETTER MARKETING, s.r.o. o změny klíčových slov své Reklamní kampaně. Takovéto změny podléhají vždy schválení pracovníků produktového oddělení Zhotovitele z důvodu zachování souladu s publikačními pravidly (nevhodné výrazy, ochranné známky a jiné) a dalšího běhu kampaně (nízké CTR, konverze a jiné).

7. Zhotoviteli přísluší právo měnit Reklamní texty tak, aby byly v souladu s pravidly stanovenými provozovatelem příslušného serveru, či v případě, že usoudí potřebu změny z důvodu zefektivnění reklamního textu, potažmo zvýšení počtu prokliků na daný sponzorovaný odkaz.

8. Zhotovitel má právo pozastavit běh Reklamní kampaně Objednatele, jestliže je Objednatel v prodlení s platbou Faktury – Daňového dokladu či Proforma faktury – Objednávky služeb, a to až do doby úplného uhrazení dlužné částky.

9. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel, jestliže to bude na základě jeho odborného názoru prospěšné běhu kampaně, má právo po dohodě s Objednatelem spustit část reklamní kampaně i v jiném Reklamním systému, než bylo smluvně sjednáno. Tato skutečnost musí být oznámena Objednateli formou emailu.

10. Vzhledem k tomu, že provozovatel Reklamního systému je oprávněn kdykoli odmítnout nebo odstranit reklamu, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu, vyhrazuje si Zhotovitel právo – po předchozím písemném upozornění Objednatele – po takovém odmítnutí nebo odstranění reklamy ze strany provozovatele Reklamního systému – změnit Reklamní systém sjednaný ve Smlouvě s Objednatelem.

11. Zhotovitel nenese odpovědnost za technické výpadky a poruchy serverů Reklamních systémů, konkrétní a úplné zobrazovaní sponzorovaného odkazu, jiné důvody a zásahy vyšší moci, jako např. zrušení stránky provozovatelem příslušného serveru a nerealizování prokliků v důsledku nedostupnosti internetových stránek Objednatele.

12. Objednatel je povinen zajistit, aby obsah jeho internetových stránek a Reklamní texty ani jejich užití nebyly v rozporu s dobrými mravy, obecně závaznými právními předpisy a neporušovaly práva třetích osob a ani zájmy Zhotovitele či provozovatele Reklamního systému.

13. Veškeré know-how, reklamní texty, popisky či grafické prvky vytvořené Zhotovitelem v rámci plnění předmětu Smlouvy jsou chráněny autorským právem Zhotovitele a podléhají režimu autorského zákona. Objednatel se zavazuje užívat předmět autorského díla Zhotovitele pouze v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona a těmito VOP. Zhotovitel na základě Smlouvy a těchto VOP poskytuje Objednateli oprávnění k užívání těchto prvků Reklamní kampaně (licenci), časově omezenou na dobu platnosti Smlouvy, Objednatel je oprávněn použít výše uvedené pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy. K jiným účelům je oprávněn jej použít pouze s předchozím souhlasem Zhotovitele.

14. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními uzavřené Smlouvy v plném rozsahu.

15. Smluvní strany nebudou sdělovat a zpřístupňovat obsah uzavřené Smlouvy nebo jakékoli jiné důvěrné informace poskytnuté si vzájemně Smluvními stranami v souvislosti s plněním Smlouvy ve smyslu ust. § 504 a § 1730 občanského zákoníku třetím osobám ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit Smlouvu. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, jež o sobě navzájem získaly po dobu účinnosti uzavřené smlouvy, a které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují zajistit zabezpečení těchto informací před jejich zveřejněním, zpřístupněním či zneužitím. Tato povinnost trvá i po ukončení spolupráce Smluvních stran. Poskytovatel však je oprávněn uvádět Objednatele (včetně značky či názvu) formou reference ve všech svých komunikacích a médiích.

16. Zhotovitel není odpovědný z případně uplatňovaných nároků třetích osob vůči Objednateli, jež by mohly mít ať už přímou či nepřímou souvislost s realizovanou Reklamní kampaní pro Objednatele. Zhotovitel neodpovídá za obsah vložený nebo výslovně schválený Objednatelem.

17. V případě změny URL webových stránek nebo její části, je povinen Objednatel oznámit tuto skutečnost neprodleně Zhotoviteli. V případě neoznámení této skutečnosti, nenese Zhotovitel žádnou odpovědnost za případně škody.

18. Objednatel nesmí zasahovat do kampaní vedených Zhotovitelem po dobu platnosti Smlouvy.

Čl. VIII.

Trvání a ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouvu lze též uzavřít prostřednictvím e-mailové komunikace mezi smluvními stranami, a to formou potvrzení návrhu Smlouvy (objednávky) zaslaného jednou smluvní stranou druhé smluvní straně na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě.

2. Zhotovitel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 30 dní.

3. Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 30 dní.

4. Výpovědní lhůty počínají běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi druhé smluvní straně.

5. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v prodlení se zahájením Reklamní kampaně více než 14 dnů po termínu zahájení reklamní kampaně, stanovené ve Smlouvě ( není však oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě předpokládaném v čl. IV., bod 9 a 10 těchto VOP ).

6. Smlouva zaniká odstoupením Zhotovitele ve smyslu čl. IV., bodu 11, příp. dalších článků těchto VOP, nedohodnou-li se strany Smlouvy jinak.

7. Bude-li vůči Objednateli zahájeno insolvenční řízení, může Zhotovitel od Smlouvy odstoupit.

8. Oprávněná strana může před odstoupením od Smlouvy stanovit pro dodatečné plnění náhradní lhůtu. Právo oprávněné strany od Smlouvy odstoupit pak vzniká po marném uplynutí této lhůty. V případě odstoupení od Smlouvy zaniká Smlouva okamžikem, kdy je písemné odstoupení od Smlouvy doručeno druhé smluvní straně.

9. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

11. Smlouva též zaniká, nastane-li situace dle čl. IV., bodu 9, věta druhá a čl. IX., bodu 2 těchto VOP.

12. Smlouvu je možno ukončit kdykoliv písemnou dohodou obou smluvních stran.

Článek IX.

Vyšší moc

1. Pro potřeby Smlouvy se vyšší mocí rozumí všechny okolnosti a vnější události výjimečného a nevyhnutelného charakteru, které smluvní strany nemohly předvídat při podpisu Smlouvy a jejichž výskyt znemožňuje jedné ze stran dodržet všechny nebo část smluvních závazků. Vyšší mocí se rozumí zejména povodně, požáry, přírodní a živelné katastrofy, válečný stav, stávky většího rozsahu apod.

2. O zjištěné skutečnosti, na kterou lze vztáhnout vyšší moc, je povinna postižená strana druhou stranu vyrozumět bez zbytečného odkladu, pokud tomu technické překážky nebrání. Plnění smluvních povinností může být dohodou obou stran v tomto případě pozastaveno, a to max. na dobu 90 dnů. Pokud nebude možno po uplynutí této lhůty pokračovat v plnění smluvních povinností, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší a strany následně provedou mezi sebou finanční vypořádání, nedohodnou-li se jinak.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro reklamní kampaně nabývají platnosti a účinnosti dnem 01. ledna 2014.

2. V případě, že ve Smlouvě jsou ustanovení upravena odchylně od těchto VOP, má přednost znění Smlouvy, s výjimkami uvedenými v těchto VOP.

3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě dohody obou smluvních stran v písemné formě, nestanoví-li Smlouva jinak. Za písemnou formu se v takovém případě považuje i e-mailová komunikace mezi smluvními stranami, v rámci níž dojde k vzájemnému odsouhlasení změny Smlouvy.

4. Pokud by některá ustanovení Smlouvy nebo VOP byla shledána částečně nebo úplně neplatnými, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. V takovém případě smluvní strany bez zbytečného odkladu dohodnou nahrazení neplatného ustanovení novým, které se nejvíce přiblíží účelu neplatného ustanovení. Nedojde-li v tomto mezi stranami k dohodě, platí pro tato neplatná ustanovení „analogie legis“, které má právo zvolit Zhotovitel, tedy ustanovení právních předpisů, které se nejvíce blíží účelu Smlouvy. Výběr těchto ustanovení sdělí v tomto případě Zhotovitel Objednateli písemně a doporučeně poštou do 10 dnů od jeho volby. Takto zvolená ustanovení budou považována za nahrazení neplatných ustanovení Smlouvy, a to s platností ode dne doručení Objednateli.

5. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu doručování pro všechna doručení písemností souvisejících se Smlouvou: povinnost doručení druhé smluvní straně je splněna zasláním na poslední známou adresu, kterou je adresa adresáta uvedená v záhlaví Smlouvy vždy ve znění platném ke dni odeslání zásilky, a to zasláním prostřednictvím doručovatele s poštovní licencí (poštou) formou „ doporučeně „. V případě, že se zásilka ( písemnost ) vrátí jako nedoručená, považuje se za řádně doručenou posledním dnem uložení na poště. Písemnost může být taktéž doručena osobně, s písemným stvrzením druhou smluvní stranou o převzetí. Zásilka může být taktéž při změně sídla kterékoliv ze smluvních stran, ke které dojde v průběhu platnosti Smlouvy a která je písemně oznámena druhé smluvní straně, zaslána na tuto novou, druhé straně oznámenou adresu. V případech výslovně stanovených Smlouvou nebo těmito VOP je možno doručovat i jiným způsobem, zejména na e-mailové adresy, které si smluvní strany sdělí.

6. Pro smluvní strany je závazný výlučně právní řád ( normy práva hmotného i procesního ) platný na území sídla Zhotovitele. Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,, občanský zákoník.

7. Všechny spory, které případně vzniknou mezi smluvními stranami z uzavřené Smlouvy a v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

8. Objednatel podpisem smlouvy uděluje Zhotoviteli souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem nezbytné komunikace mezi Objednatelem, Zhotovitelem a provozovatelem, a to na dobu neurčitou. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne takovéto osobní údaje, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, další třetí osobě za jiným účelem, než nezbytně nutným pro bezvadné plnění předmětu Smlouvy. Subjekt údajů má právo být na základě své žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak může zejména požádat o vysvětlení, požadovat, aby se Zhotovitel zdržel takového jednání a odstranil takto vzniklý stav, a pokud této výzvě nevyhoví, může se subjekt údajů obrátit se svým podnětem přímo na správní úřad v oblasti ochrany osobních údajů.

V Praze, dne 01. ledna 2014

BETTER MARKETING, s.r.o.

p. Martin Kupka, jednatel společnosti

 
Menu