Všeobecné obchodní podmínky společnosti BETTER MARKETING, s.r.o. pro smlouvu o provozu od 01. 01. 2014

Článek I.

Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen VOP) společnosti BETTER MARKETING, s.r.o., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 269 64 732 (dále jen Poskytovatel) jsou zpracovány v souladu s ustanovením §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Tyto VOP upravují smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a třetími osobami založené mezi nimi smlouvami uvedenými níže v čl. II. těchto VOP.

Ustanovení těchto VOP se použijí, pokud Smluvní strany písemně nesjednají ve Smlouvě jinak, s výjimkami uvedenými v těchto VOP.

Článek II.

Vymezení pojmů

1. Smlouvou – smlouva o Provozu webové prezentace a dalších Službách.

2. Služba – webhosting, poskytnutí licence, vedení domény nebo poskytování Servisních služeb.

3. Objednatelem – fyzická nebo právnická osoba, objednávající předmět díla za podmínek ve Smlouvě sjednaných a takto ve Smlouvě definovaná.

4. Poskytovatelem – osoba realizující služby za podmínek ve Smlouvě sjednaných.

5. (Objednatel a Poskytovatel jsou společně označeny též jako „Smluvní strany“)

6. Zástupcem Poskytovatele nebo Objednatele – osoba oprávněná ze zákona, ze Smlouvy nebo z těchto VOP činit právní úkony, včetně podpisu, za Poskytovatele / Objednatele, vedoucí k uzavření smlouvy či objednávky, ke změně smlouvy, odstoupení od smlouvy či k ukončení smlouvy jiným, zákonným způsobem.

7. Webová prezentace Webové prezentace slouží k propagaci firmy, instituce, produktů nebo služeb na internetu. Webové prezentace běží na CMS.

8. Licenční podmínky – jedná se o Licenční podmínky společnosti dodávající software pro webové prezentace (CMS), kterými se řídí poskytování softwaru používaného při tvorbě a správě webových prezentací. Licenční podmínky jsou zpřístupněny na internetových stránkách Poskytovatele nebo na stránkách jednotlivých společností[IS1] a tvoří nedílnou součást Smlouvy .

a. Systémy Pagio (všechny verze) a web.s.r.o. – společnost Avito s.r.o. www. avito.cz

b. Systém better CMS – Bc. Aleš Rosa, IČ 732 74 097

c. Systém WordPress – mezinárodní licence – otevřený (svobodný) software GNU GPL

d. Systém Webnode – společnost „Webnode AG“, se sídlem v Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švýcarsko – www.webnode.cz

9. Servisní služby – servisní služby souvisejí s provozem webové prezentace a spočívají v technické podpoře ze strany Poskytovatele v rámci SLA.

10. Reakční doba – je doba reakce v komunikaci či dodání materiálů od okamžiku, kdy je Poskytovateli doručen podnět zavazující Poskytovatele k reakci, a její délka je stanovena dle SLA

11. Produktové oddělení (PO) – oddělení Poskytovatele zajišťující návrh, přípravu, běh, optimalizaci a výrobu Webových prezentací. Pro požadavky a dotazy slouží email helpdesk@better.cz.

12. Webhosting – uložiště, kde je nahrána webová prezentace a činnost spočívající v poskytnutí tohoto uložiště.

13. Doména – unikátní adresa, pod kterou lze webovou prezentaci dohledat na internetu

14. Ofenzivní obsah – je takovým obsahem Webové prezentace, který je podle právních předpisů České republiky zakázáno sdělovat veřejnosti.

15. SLA je rozsah poskytnutí Služby sjednaný ve Smlouvě. Liší se v závislosti na Objednatelem zvolené úrovni Služeb (Service Level Agreement).

16. BD – běžný pracovní den.

17. CMS – systém pro správu webové prezentace.

18. Servisní požadavek – tj. požadavek Objednatele na provedení změny na webové prezentaci.

Článek III.

Předmět smlouvy

1. BETTER MARKETING, s.r.o. jako Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby týkající se správy a provozu webové prezentace a poskytování servisních služeb spočívajících v technické podpoře ze strany Poskytovatele, zajištění provozu webové prezentace. Poskytovatel zajišťuje prostřednictvím 3. subjektů licence, hosting, případně doménu a Servisní služby.

2. Objednatel se zavazuje Poskytovateli za poskytnutí a zajištění služeb řádně zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a ve lhůtách tak, jak je ve Smlouvě a těchto VOP uvedeno.

3. Objednatel prohlašuje, že je osobou oprávněnou Smlouvu podepsat, a pro případ nepravdivosti tohoto svého prohlášení se zavazuje Poskytovateli uhradit případné škody, vzniklé v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení.

5. Pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy platí tyto Všeobecné obchodní podmínky, nestanoví-li Smlouva jinak.

Článek IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena za poskytnutí služeb v rozsahu dle specifikace uvedené ve Smlouvě je Smluvními stranami sjednána jako paušální za kalendářní měsíc/čtvrtletí/rok nebo a bude hrazena na základě faktur vystavených Poskytovatelem. Cenu za poskytnutí služeb není možné měnit, s výjimkami stanovenými Smlouvou nebo dále v těchto VOP.

2. Cenu za poskytnutí služeb lze navýšit pouze v případě, kdy dojde k překročení rozsahu služeb sjednaného Smlouvou (mimosmluvní činnosti neboli vícepráce), a dále v případě zvýšení cen ze strany subjektů, prostřednictvím nichž Poskytovatel zajišťuje některé služby. Pokud budou služby poskytovány nad rámec sjednaného počtu hodin dle Smlouvy, je Objednatel povinen hradit odměnu Poskytovatele ve výši stanovené v následujícím odst.

3. Cena prací či činností provedených Poskytovatelem nad rámec rozsahu služeb sjednaného dle Smlouvy, tj. nad rámec stanoveného počtu hodin nebo úkonů při jednotlivé činnosti (dále jen „cena za mimosmluvní činnosti“) bude fakturována v hodinové sazbě dle Smlouvy, jinak za cenu obvyklou.

4. K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Cena za poskytnutí služeb bude fakturována v intervalech stanovených ve Smlouvě.

6. Faktury budou zasílány poštou, e-mailem na kontakt uvedený ve Smlouvě nebo budou předány osobně oproti podpisu osoby oprávněné za Objednatele.

7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu činí 10 dní od data jeho vystavení.

8. Dnem zaplacení se rozumí den připsání částky na bankovní účet Poskytovatele nebo datum úhrady v hotovosti.

9. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou některé faktury vystavené Poskytovatelem, je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb a běh lhůt Poskytovatele ke splnění jeho závazků dle Smlouvy se přerušuje až do doby, než Objednatel fakturu, která je po splatnosti, zaplatí.

Článek V.

Místo a termín plnění

1. Místem plnění se rozumí sídlo nebo jednotlivé provozovny Poskytovatele.

2. Služby budou poskytnuty v termínu uvedeném na Smlouvě.

3. Dodržení termínů sjednaných pro splnění předmětu Smlouvy Poskytovatelem je podmíněno součinností Objednatele, a to zejména předáním nezbytných podkladů, a dále včasnou úhradou faktur ze strany Objednatele, včetně zálohové faktury. V případě, že Poskytovatel nebude schopen dodržet termíny plnění z důvodů ležících na straně Objednatele (neposkytnutí potřebné součinnosti apod.), prodlužují se automaticky o dobu trvání těchto překážek stanovené termíny plnění. Po tuto dobu není Poskytovatel v prodlení s plněním Smlouvy a není v tomto případě ani povinen hradit smluvní pokutu za prodlení.

Článek VI.

Zadání a poskytnutí Servisních služeb

1. Poskytovatel poskytuje Servisní služby v rozsahu sjednaném Smlouvou vždy na základě zadání ze strany Objednatele.

2. Poskytovatel přijímá Servisní požadavky v pracovních dnech od 9,00 hod do 16,00 hod. na email helpdesk@better.cz

3. Poskytovatel je povinen zahájit řešení požadavku Objednatele dle objednávky do 15 BD (není li definováno jinak dle SLA) od jeho nahlášení s tím, že den zadání požadavku se do této doby nezapočítává. Doba k zahájení řešení se nevztahuje na provedení prací či činností nad rámec služeb dle Smlouvy, které budou poskytnuty ve lhůtě plnění sjednané pro každý jednotlivý případ zvlášť.

4. Poskytovatel je oprávněn odmítnout provedení prací či činností nad rámec rozsahu služeb dle Smlouvy.

Článek VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel je povinen zajistit pro Objednatele služby v rozsahu sjednaném dle Smlouvy, při plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy postupuje s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy a Poskytovateli známými zájmy Objednatele.

2. Poskytovatel je oprávněn zajistit plnění dle Smlouvy pomocí nebo prostřednictvím třetích osob.

3. Poskytovatel není povinen zajišťovat nebo poskytovat služby, pokud je Objednatel v prodlení se splněním povinností, které pro něj ze Smlouvy vyplývají.

4. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou možnou součinnost, informace a podklady potřebné k zajištění plnění povinností Poskytovatelem dle Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu.

5. Smluvní strany nebudou sdělovat a zpřístupňovat obsah uzavřené Smlouvy nebo jakékoli jiné důvěrné informace poskytnuté si vzájemně Smluvními stranami v souvislosti s plněním Smlouvy ve smyslu ust. § 504 a § 1730 občanského zákoníku třetím osobám ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit Smlouvu. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, jež o sobě navzájem získaly po dobu účinnosti uzavřené smlouvy, a které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují zajistit zabezpečení těchto informací před jejich zveřejněním, zpřístupněním či zneužitím. Tato povinnost trvá i po ukončení spolupráce Smluvních stran. Poskytovatel však je oprávněn uvádět Objednatele (včetně značky či názvu) formou reference ve všech svých komunikacích a médiích.

6. Poskytovatel bude na základě této smlouvy poskytovat následující Servisní služby a to dle rozsahu zvolené služby ve Smlouvě:

a. Garantovat řádný chod Webové prezentace Objednatele ve vztahu k CMS, na němž je Webová prezentace zbudována a to dle definovaného stupně SLA;

b. poskytovat pomoc při identifikaci Chyby;

c. volit vhodný prostředek pro odstranění Chyby, či zmírnit její důsledek;

d. provést kroky k odstranění Chyby;

e. dle svého uvážení informovat Objednatele o výskytu Chyby a její povahy, o zvoleném vhodném prostředku k odstranění Chyby, o implementaci prostředků k odstranění Chyby a výsledcích této implementace,

f. Poskytovatel je povinen informovat Objednatele, pokud bude Chyba způsobena příčinami na straně hardwaru, anebo pokud se jedná o závadu, nedostatek, či poruchu, která nemá původ nebo se neprojevuje v CMS

g. Poskytovatel je povinen předem informovat Objednatele, pokud bude odstranění Chyby vyžadovat dodatečné náklady na straně Poskytovatele; pokud Objednatel nesdělí Poskytovateli do pěti BD od obdržení informace o dodatečných nákladech nesouhlas s vynaložením takových nákladů, může Poskytovatel tyto náklady vynaložit a vzniká mu vůči Objednateli nárok jejich na náhradu;

h. Poskytovatel je povinen poskytovat podporu v řešení Chyb v rámci CMS podle výše uvedených ustanovení nikoliv na úrovni školitelské a uživatelské podpory, ale výlučně za účelem pomoci Objednateli při řešení Chyb na úrovni konfiguračních parametrů CMS nebo Chyb na úrovni vnitřních a vnějších projevů funkčnosti CMS.

7. Poskytovatel bude jedenkrát týdně provádět zálohy databáze, šablon a programového kódu a to pouze v případě, že je hosting pod správou Poskytovatele. Tyto zálohy budou vyhotoveny pouze týden zpětně.

8. Rozsah poskytovaných Služeb a doba jejich poskytování jsou přesně vymezeny zvoleným stupněm SLA dle článku VIII těchto VOP.

9. Poskytovatel se zavazuje postupovat při plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy s odbornou péčí a v souladu se zájmy Objednatele a nepoškozovat dobrou pověst Objednatele.

10. Poskytovatel může odmítnout provedení služby, pokud je za podmínek Smlouvy možno kvalifikovat užitý nebo Objednatelem požadovaný obsah stránky nebo jeho část jako Ofenzivní obsah, Nárok na Cenu tím není dotčen. Bez plné moci není Poskytovatel oprávněn činit jakékoli úkony jménem Objednatele (zejména vůči osobě, která poskytuje služby webhostingu, serverhousingu atp.).

11. Objednatel je povinen při veškeré komunikaci (písemné, nepsané, elektronické) používat číslo Smlouvy uvedené v záhlaví Smlouvy. Na hlášení, která neobsahují čísla smlouvy, není povinen Poskytovatel reagovat..

12. Objednatel je oprávněn reklamovat chybné vyřízení svých Hlášení – zejména nebylo-li na Hlášení reagováno vůbec, anebo pokud nedošlo k odstranění Chyby ve lhůtě dle vymezení v bodě V této smlouvy. Reklamace vyřízení Hlášení a odstranění Chyb se podávají na e-mailovou adresu: info@better.cz. Poskytovatel je povinen vyřídit tuto reklamaci do 5-ti BD; vyřízením reklamace se myslí určení toho, zda byla oprávněná, nebo neoprávněná.

13. Poskytovatel je povinen provést Službu spočívající v odstranění Chyby, která byla Poskytovateli oznámena Hlášením ve lhůtě, která je určená stupněm SLA (viz čl. VIII těchto VOP)

14. Poskytovatel není povinen provést bez předchozího ujednání o ceně jakoukoliv Vícepráci. Před provedením jakékoliv činnosti, či služby, která je Víceprací musí Poskytovatel Objednatele upozornit na skutečnost, že provedení Vícepráce není pokryto Cenou podle Smlouvy. Nemohl-li ani při vynaložení odborné péče Poskytovatel před započetím odstraňování problému, který Objednatel mylně označil za Chybu rozpoznat, že se nejedná o Chybu, jejíž odstranění je pokryto Cenou podle této Smlouvy, pak má Poskytovatel právo na náhradu ve výši podle předchozí věty za odstranění problému, který nebyl Chybou.

15. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou Objednateli nebo třetí osobě v důsledku používání CMS Objednatelem nebo v souvislosti s tím, včetně důsledků vyplývajících z obsahu vloženého Objednatelem, v důsledku změn Objednatelem provedených nebo v důsledku užití výstupů z tohoto použití.

Článek VIII.

Vymezení SLA (service level agreement)

Poskytovatel poskytuje Služby v několika úrovních s rozdílným uživatelským komfortem a ve Smlouvě si Objednatel zvolí příslušný typ SLA.

  SLA Basic SLA Premium VIP
Reakce na požadavek – započetí prací na požadavku 5BD 2BD okamžitě – po – pá – 8-18
Komunikace v rámci správy s obchodníkem. neomezeně neomezeně neomezeně
Komunikace v rámci správy s realizačním oddělením není Mailem / telefon (15 minut) telefonicky (max. 1 hodina)
Realizace dohodnutých změn realizačním oddělením v hod/měs 0,25 hod 0,5 hod 1 hod
Cena 0 700,- 1400,-
Sleva z víceprací 0% 5% 10%
Smluvní pokuta za nedodržení reakční doby (z ceny SLA) – hradí se vrácením příslušné částky z uhrazené ceny SLA 0% 33% 100%

Článek IX.

Hlášení CHYB a CHYBY

1. Poruchy hlásí Objednatel prostřednictvím Hlášení. Hlášení lze podávat:

a. na e-mail podpory: helpdesk@better.cz,

b. písemným Hlášením odeslaným na adresu provozovny: BETTER MARKETING, s.r.o., Modřická 280/58, 619 00 Brno – Přízřenice,

c. Způsob realizace Hlášení je determinován v bodě V této smlouvy. Objednatel je povinen respektovat závazný způsob realizace Hlášení. Nebylo-li hlášení učiněno řádným způsobem, není ho Poskytovatel povinen vyřídit.

2. Hlášení musí vždy obsahovat:

a. identifikaci Objednatele (minimálně jeho název nebo obchodní firmu nebo jméno a příjmení; pokud je Objednatelem právnická osoba, musí být uvedeno značení Odpovědné osoby);

b. určení kategorie Chyby alfabetickým identifikátorem (A nebo B nebo C; případně více identifikátorů v případě kombinovaných Chyb) podle odstavce 3. Kategorie chyb;

c. laický popis Chyby (tj. popis jejího projevů laickými slovy);

d. jedná-li se o grafickou chybu je Objednatel povinen přiložit screen chyby

e. číslo Smlouvy

f. uvedení domény, na které je Webová prezentace umístěna, pokud je na základě Smlouvy spravováno několik Webových prezentací na různých doménách.

3. Kategorie Chyb:

a. Chyba typu A (kritická chyba): Chyba, jež se projevuje znemožněním využití funkčních vlastností Softwaru Better CMS v rozsahu, který omezí fungování celého systému. [Například: neběží systém (webová prezentace), chybové hlášení systému či hostingu, nefunkční dodávka];

b. Chyba typu B (běžná chyba): Chyba, která nemá za následek kritický výpadek celého systému a neomezí významně fungování provozu, v němž je výrobek nasazen. (Například: nekompatabilita v garantovaných prohlížečích, chyba v administraci);

c. Chyba typu C (nedostatek): takový nedostatek, který neomezí významně fungování provozu, v němž je výrobek nasazen, ale jeho odstraněním se zlepší fungování celého systému. (Například: překlep, nekorektní funkčnost pluginu).

4. Za Chybu není možné považovat:

a. zobrazení chybové stránky 404 pro neexistující stránku;

b. chyby na službách dodaných třetí stranou (např. sociální moduly)

c. neodborná manipulace.

5. Označení Chyby použité Objednatelem není pro Poskytovatele závazné; Poskytovatel bude při realizaci Služby postupovat podle Kategorie Chyby určené při jím provedené reklasifikace Chyby.

6. Odpovědné osoby jsou kontaktními osobami Objednatele, které zprostředkovávají jménem Objednatele a na jeho účet realizaci předmětu Smlouvy a Provozu webové prezentace.

Článek XI.

Licenční ujednání

Licence k užívání softwaru pro správu a provoz webové prezentace bude poskytnuta pouze po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy.

Článek XIV.

Trvání a ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Poskytnutí licence, příp. webhostingu a domény je omezeno na dobu určitou 12 měsíců počínaje dnem uzavření Smlouvy, s možností automatické prolongace vždy o dalších 12 měsíců, pokud Objednatel neoznámí písemně Poskytovateli nejméně 1 měsíc před uplynutím stanovené doby, že na zajišťování provozu webové prezentace ze strany Poskytovatele dále netrvá.

2. Smluvní strana může Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 1 (jeden) měsíc s tím, že výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy.

3. Poruší-li některá ze Smluvních stran podstatným způsobem své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a těchto VOP, může druhá strana od Smlouvy odstoupit. Oprávněná strana může před odstoupením od Smlouvy stanovit pro dodatečné plnění náhradní lhůtu. Právo oprávněné strany od Smlouvy odstoupit pak vzniká po marném uplynutí této lhůty.

4. V případě odstoupení od Smlouvy zaniká Smlouva a ruší se k okamžiku, kdy je písemné odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně, nikoli od počátku.

5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení povinností Objednatelem, které spočívá zejména v:

– prodlení s úhradou faktury delším než třicet (30) dní,

6. Bude-li proti Objednateli zahájeno insolvenční řízení, může Poskytovatel od Smlouvy odstoupit.

9. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující:

a) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré odůvodněné náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

9. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi Smluvními stranami.

10. Smlouvu je možno ukončit kdykoliv písemnou dohodou obou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

Článek XV.

Vyšší moc

1. Pro potřeby Smlouvy se vyšší mocí rozumí všechny okolnosti a vnější události výjimečného a nevyhnutelného charakteru, které Smluvní strany nemohly předvídat při podpisu Smlouvy a jejichž výskyt znemožňuje jedné ze stran dodržet všechny nebo část smluvních závazků. Vyšší mocí se rozumí zejména povodně, požáry, přírodní a živelné katastrofy, válečný stav, stávky většího rozsahu apod.

2. O zjištěné skutečnosti, na kterou lze vztáhnout vyšší moc, je povinna postižená strana druhou stranu vyrozumět bez zbytečného odkladu, pokud tomu technické překážky nebrání. Plnění smluvních povinností může být v tomto případě pozastaveno, a to max. na dobu 90 dnů. Pokud nebude možno po uplynutí této lhůty pokračovat v plnění smluvních povinností, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší a strany následně provedou mezi sebou finanční vypořádání, nedohodnou-li se jinak; zejména Poskytovateli nezaniká nárok na Cenu za dobu, po kterou byly Služby poskytovány.

Článek XVI.

Závěrečná ustanovení

4. Nedílnou součástí Smlouvy jsou:

– Licenční podmínky jednotlivých dodavatelů software využívaného pro tvorbu a správu webových prezentací v závislosti na zvoleném typu software.

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2014.

2. V případě, že ve Smlouvě jsou ustanovení upravena odchylně od těchto VOP, má přednost znění Smlouvy.

3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě dohody obou Smluvních stran v písemné formě, nestanoví-li Smlouva jinak.

5. Pokud by některá ustanovení Smlouvy nebo VOP byla shledána částečně nebo úplně neplatnými, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. V takovém případě Smluvní strany bez zbytečného odkladu dohodnou nahrazení neplatného ustanovení novým, které se nejvíce přiblíží účelu neplatného ustanovení. Nedojde-li v tomto mezi Stranami k dohodě, platí pro tato neplatná ustanovení „analogie legis“, které má právo zvolit Poskytovatel, tedy ustanovení právních předpisů, které se nejvíce blíží účelu Smlouvy. Výběr těchto ustanovení sdělí v tomto případě Poskytovatel Objednateli písemně a doporučeně poštou do 10 dnů od jeho volby. Takto zvolená ustanovení budou považována za nahrazení neplatných ustanovení Smlouvy, a to s platností ode dne doručení Objednateli.

6. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu doručování pro všechna doručení písemností souvisejících se Smlouvou: povinnost doručení druhé Smluvní straně je splněna zasláním na poslední známou adresu, kterou je adresa adresáta uvedená v záhlaví Smlouvy vždy ve znění platném ke dni odeslání zásilky, a to zasláním prostřednictvím doručovatele s poštovní licencí (poštou) formou „ doporučeně „. V případě, že se zásilka ( písemnost ) vrátí jako nedoručená, považuje se za řádně doručenou posledním dnem uložení na poště. Písemnost může být taktéž doručena osobně, s písemným stvrzením druhou Smluvní stranou o převzetí. Zásilka může být taktéž při změně sídla kterékoliv ze Smluvních stran, ke které dojde v průběhu platnosti Smlouvy a která je písemně oznámena druhé Smluvní straně, zaslána na tuto novou, druhé straně oznámenou adresu. V případech výslovně stanovených Smlouvou nebo těmito VOP je možno doručovat i jiným způsobem, zejména na e-mailové adresy, které si Smluvní strany pro tento účel sdělí.

7. Pro Smluvní strany je závazný výlučně právní řád ( normy práva hmotného i procesního ) platný na území sídla Poskytovatele . Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí především zákonem č. 89/2012, občanský zákoník a dále příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

8. Všechny spory, které případně vzniknou mezi Smluvními stranami z uzavřené Smlouvy a v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit jednáním mezi Smluvními stranami, budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

9. Objednatel podpisem Smlouvy uděluje Poskytovateli i souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem nezbytné komunikace mezi Objednatelem a Poskytovatelem a to na dobu neurčitou. Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne takovéto osobní údaje, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, další třetí osobě za jiným účelem, než nezbytně nutným pro bezvadné plnění předmětu Smlouvy. Subjekt údajů má právo být na základě své žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak může zejména požádat o vysvětlení, požadovat, aby se Poskytovatel zdržel takového jednání a odstranil takto vzniklý stav, a pokud této výzvě nevyhoví, může se subjekt údajů obrátit se svým podnětem přímo na správní úřad v oblasti ochrany osobních údajů.

V Praze, dne 01. 01. 2014

BETTER MARKETING, s.r.o.

 
Menu