Všeobecné obchodní podmínky společnosti BETTER MARKETING, s.r.o. pro Poskytování služeb platné od 01. 01. 2014 do 30. 11. 2017

Článek I.

Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Služeb (dále jen VOP) společnosti BETTER MARKETING, s.r.o., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 269 64 732 (dále jen Zhotovitel) jsou zpracovány v souladu s ustanovením §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Tyto VOP upravují smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a třetími osobami založené mezi nimi smlouvami uvedenými níže v čl. II. těchto VOP.

Ustanovení těchto VOP se použijí, pokud Smluvní strany písemně nesjednají ve Smlouvě jinak, s výjimkami uvedenými v těchto VOP.

Článek II.

Vymezení pojmů

Ve smlouvách vymezených podle bodu 1 těchto VOP se rozumí:

1. Smlouvou – smlouva o poskytování Služeb podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník nebo akceptovaná objednávka (objednávka je pro Poskytovatele závazná pouze v případě, že byla písemně potvrzena ze strany Poskytovatele), jejímž předmětem je poskytnutí Služeb týkajících se správy a provozu webové prezentace – internetových stránek, nebo vytvoření, vedení, odesílání a správy e-mailingové marketingové kampaně, nebo vytváření pokročilých analýz, strategií, návrhů nebo grafických prací, poskytování servisní podpory SLA. Typ smluv: Analytic (platba předem), Dynamic a Budget.

2. Objednatelem – fyzická nebo právnická osoba, objednávající Služby za podmínek ve Smlouvě sjednaných a takto ve Smlouvě definovaná.

3. Poskytovatel – osoba poskytující nebo zajišťující Služby za podmínek ve Smlouvě sjednaných. (Objednatel a Poskytovatel jsou společně označeny též jako „Smluvní strany“)

4. Zástupcem Poskytovatele / Objednatele – osoba oprávněná ze zákona, ze Smlouvy nebo z těchto VOP činit právní úkony, včetně podpisu za Poskytovatele / Objednatele, vedoucí k uzavření smlouvy či objednávky, ke změně smlouvy, odstoupení od smlouvy či k ukončení smlouvy jiným, zákonným způsobem.

5. Kontaktní osoba Objednatele – osoba, kterou písemně určí Objednatel pro komunikaci s Poskytovatelem; určená kontaktní osoba je oprávněna činit ve věcech Smlouvy a těchto VOP právní úkony za Objednatele

6. Webová prezentace je webová prezentace Objednatele umístěná a provozovaná na URL adrese specifikované Smlouvou.

7. E-mailingová kampaň – je cílené rozesílání e-mailových zpráv na přesně stanovený seznam e-mailových adres; Objednatel odpovídá za to, že vlastníci e-mailových adres, které jsou do takto stanoveného seznamu e-mailových adres zařazeny Objednatelem nebo na jeho žádost, udělili s takovým užitím své adresy souhlas, nebo v případech, kde zákon souhlas předpokládá, takový souhlas následně neodepřeli.

8. Služba – činnost Poskytovatele vykonávaná dle Smlouvy, která spočívá v provedení určitých faktických úkonů a jejímž předmětem je webová prezentace nebo e-mailingová kampaň Objednatele (dále též „Předmět služeb“).

9. Záloha – celková částka, kterou má Poskytovatel právo požadovat od Objednatele dle Smlouvy o poskytování Služeb po podpisu Smlouvy ještě před započetím prací.

10. SLA – Definice úrovně poskytovaných služeb – viz tabulka č. 1. Základní úroveň servisu je SLA Basic.

11. BD – běžný pracovní den

Tab.č.1 

SLA BASIC SLA Premium VIP
Reakce na požadavek – započetí prací na požadavku* 5 BD 2 BD okamžitě
po – pá – 8-18
do 30 minut**
Komunikace v rámci správy s obchodníkem neomezeně neomezeně neomezeně
Komunikace v rámci správy s realizačním pracovníkem není mailem / telefon
15 minut
telefonicky
max 60 minut
Realizace dohodnutých změn realizačním oddělením v hod/měs 15 minut/měsíc 30 minut/měsíc 60 minut/měsíc
Cena 0 700 CZK bez DPH 1400 CZK bez DPH
Sleva z víceprací 0% 5% (neslouží jako dodatečná sleva) 10% (neslouží jakododatečná sleva)
Smluvní pokuta za nedodržení Reakční doby (z ceny SLA)
hradí se vrácením příslušné částky z uhrazené ceny SLA
0% 33% 100%
* Info linka 844 844 111, vipsupp@better.cz, platí od převzetí požadavku
** Platí do 30 minut od převzetí požadavku v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod.

Článek III.

Předmět smlouvy

1. BETTER MARKETING, s.r.o. jako Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby dle sjednané Smlouvy a těchto VOP.

2. Objednatel se zavazuje Poskytovateli za poskytnutí a zajištění Služeb řádně zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a ve lhůtách tak, jak je ve Smlouvě a těchto VOP uvedeno.

3. Objednatel prohlašuje, že je osobou oprávněnou Smlouvu podepsat, a  pro případ nepravdivosti tohoto svého prohlášení se zavazuje Poskytovateli uhradit případné škody, vzniklé v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení.

4. Pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy platí tyto Všeobecné obchodní podmínky, nestanoví-li Smlouva jinak.

Článek IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena za poskytnutí Služeb v rozsahu dle specifikace uvedené ve Smlouvě je Smluvními stranami sjednána jako: a) paušální za kalendářní měsíc zpětně (typ smlouvy Dynamic), b) dle skutečnosti vyúčtované za kalendářní měsíc zpětně (typ smlouvy Budget) nebo c) jednorázová dopředu (typ smlouvy Analytic) za danou Službu a bude hrazena na základě faktur vystavených Poskytovatelem. Cenu za poskytnutí Služeb není možné měnit, s výjimkami stanovenými Smlouvou nebo dále v těchto VOP.

2. Cenu za poskytnutí Služeb lze navýšit pouze v případě, kdy dojde k překročení rozsahu Služeb sjednaného Smlouvou (mimosmluvní činnosti neboli vícepráce), a dále v případě zvýšení cen ze strany subjektů, prostřednictvím nichž Poskytovatel zajišťuje některé Služby. Pokud budou Služby poskytovány nad rámec sjednaného počtu hodin nebo úkonů dle Smlouvy, je Objednatel povinen hradit odměnu Poskytovatele ve výši stanovené v následujícím odst. 3.

3. Cena prací či činností provedených Poskytovatelem nad rámec rozsahu Služeb sjednaného dle Smlouvy, tj. nad rámec stanoveného počtu hodin nebo úkonů při jednotlivé činnosti (dále jen „cena za mimosmluvní činnosti“) bude fakturována v hodinové sazbě dle Smlouvy.

4. Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou všechny ceny uváděny bez daně z přidané hodnoty. K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Cena za poskytnutí Služeb bude fakturována v intervalech stanovených ve Smlouvě. Služby mohou být účtovány:

a) zpětně za uplynulý měsíc a to buď paušálem nebo na dle skutečně odvedené práce v cenách dle Smlouvy

b) předem jako forma předplacených Služeb

6.  Poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení zálohy až do výše 50% na poskytnutí nebo zajištění Služeb, příp. na provedení prací či činností nad rámec rozsahu Služeb poskytovaných dle Smlouvy a za tímto účelem je Poskytovatel oprávněn vystavit zálohové faktury. Pokud je sjednána Záloha, je Objednatel povinen zaplatit Zálohu na bankovní účet Poskytovatele po předání daňového dokladu – zálohové faktury se splatností 10 dnů od podpisu Smlouvy.

7. Faktury budou zasílány poštou, e-mailem na kontakt uvedený ve Smlouvě nebo budou předány osobně oproti podpisu osoby oprávněné za Objednatele.

8  Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu činí 10 dní od data jeho vystavení.

9.  Dnem zaplacení se rozumí den připsání částky na bankovní účet Poskytovatele nebo datum úhrady v  hotovosti

10.. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou některé faktury vystavené Poskytovatelem více než 30 dní, Poskytovatel k poslednímu dni v měsíci, ve kterém je po splatnosti 30 dní, ukončí poskytování své činnosti – dojde k ukončení Smlouvy. Objednatel je povinen uhradit dlužné faktury..

11. V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou Smlouvy typ Analytic (tzn. smlouva s platbou předem) více než 30 dní, je Poskytovatel od této smlouvy odstoupit. Dosáhne-li však prodlení délky 6 měsíců, tato smlouva dosažením této lhůty zaniká a Zhotovitel není dále vázán poskytováním služeb dle Smlouvy. Nárok na úhradu Ceny za dobu trvání Smlouvy tím však není dotčen.

Článek V.

Místo a termín plnění

1.  Místem plnění se rozumí sídlo Poskytovatele.

2.  Dodržení termínů sjednaných pro splnění předmětu Smlouvy Poskytovatelem je podmíněno součinností Objednatele, a to zejména předáním nezbytných podkladů, a dále včasnou úhradou faktur ze strany Objednatele, včetně zálohové faktury. V případě, že Poskytovatel nebude schopen dodržet termíny plnění z důvodů ležících na straně Objednatele (neposkytnutí potřebné součinnosti apod.), prodlužují se automaticky o dobu trvání těchto překážek stanovené termíny plnění. Po tuto dobu není Poskytovatel v prodlení s plněním Smlouvy a není v tomto případě ani povinen hradit smluvní pokutu za prodlení.

Článek VI.

Poskytnutí Služeb nad rámec Smlouvy

1.  Služby nebo činnosti nad rámec Smlouvy, které může Poskytovatel Objednateli zajistit či poskytnout, musejí být Objednatelem řádně objednány. Objednávka Služeb nad rámec činností sjednaných ve Smlouvě musí obsahovat přesný a jednoznačný popis Služby nebo činnosti, která je požadována. Mohou tak učinit pouze osoby pověřené Objednatelem, a to písemně, faxem, e-mailem. Objednatel předá Poskytovateli seznam osob pověřených Objednatelem, které jsou oprávněny objednávat Služby u Poskytovatele. Vyhotovením tohoto seznamu se má předejít zneužití objednávek Služeb nebo objednávek učiněných neoprávněnými osobami.

2.  Objednávky dle odstavce 1 jsou pro Poskytovatele závazné pouze tehdy, pokud jsou z jeho strany písemně do 5 (pěti) BD potvrzeny nebo pokud budou splněny poskytnutím Služby a vystavením faktury.

3.  Poskytovatel je oprávněn odmítnout provedení prací či činností nad rámec rozsahu Služeb dle Smlouvy.

Článek VII.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1.  Poskytovatel je povinen zajistit pro Objednatele Služby v rozsahu sjednaném dle Smlouvy, při plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy postupuje s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy a zájmy Objednatele.

2.  Poskytovatel je oprávněn zajistit plnění dle Smlouvy pomocí nebo prostřednictvím třetích osob.

3.  Poskytovatel není povinen zajišťovat nebo poskytovat Služby nebo plnit další povinnosti dle Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení se splněním povinností, které pro něj ze Smlouvy vyplývají.

4.  Objednatel je povinen plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy a umožnit Poskytovateli poskytnutí nebo zajištění Služeb.

5.  Objednatel je povinen umožnit Poskytovateli přístup ke všem zařízením, k nímž jsou zajišťovány nebo poskytovány Služby Poskytovatelem dle Smlouvy. Objednatel umožní Poskytovateli a jeho pracovníkům plný přístup k vlastnímu programovému vybavení a k automatizovanému i neautomatizovanému informačnímu systému v rozsahu nezbytném pro řádné plnění Smlouvy.

6.  Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou možnou součinnost, informace a podklady potřebné k zajištění plnění povinností Poskytovatelem dle Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu.

7.  Objednatel je povinen jakékoliv zásahy, opravy, rozšíření či jiné změny týkající se Předmětu služeb předem konzultovat s Poskytovatelem, přičemž je povinen respektovat ty podmínky, které označí Poskytovatel jako podstatné pro zachování spolehlivé funkce Předmětu služeb.

8.  Objednatel je povinen postupovat tak, aby na Předmětu služeb nevznikla škoda, a v případě, že došlo ke vzniku škody, tak je Objednatel povinen zakročit tak, aby došlo k minimalizaci škody a bylo zabráněno vzniku další škody nebo dalších škodlivých následků.

9.  Objednatel nese odpovědnost za poškození, neodborné zásahy, chybné používání či nevhodnou manipulaci s Předmětem služeb, které způsobil Objednatel nebo jeho zaměstnanci nebo Objednatelem pověřené osoby nebo osoby, kterým Objednatel umožnil přístup k Předmětu služeb nebo souvisejícím zařízením. Objednatel je povinen uhradit veškeré náklady uvedeným jednáním vzniklé a uhradit Poskytovateli cenu za mimosmluvní činnosti.

10.  Pokud dojde ze strany Objednatele ke zneužití služeb a činností Poskytovatele, je Objednatel povinen uhradit veškeré náklady Poskytovatele a zaplatit Poskytovateli cenu za mimosmluvní činnosti obvyklou za provedení podobné činnosti.

11.  Smluvní strany nebudou sdělovat a zpřístupňovat obsah uzavřené Smlouvy nebo jakékoli jiné důvěrné informace poskytnuté si vzájemně Smluvními stranami v souvislosti s plněním Smlouvy ve smyslu ust. § 504 a § 1730 obchodního zákoníku třetím osobám ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit Smlouvu. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, jež o sobě navzájem získaly po dobu účinnosti uzavřené smlouvy, a které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují zajistit zabezpečení těchto informací před jejich zveřejněním, zpřístupněním či zneužitím. Tato povinnost trvá i po ukončení spolupráce Smluvních stran. Poskytovatel však je oprávněn uvádět Objednatele (včetně značky či názvu) formou reference ve všech svých komunikacích a médiích.

12. Objednatel má možnost pozastavit poskytování služeb dle Smlouvy a to na dobu 2 měsíců v případě Smlouvy uzavřené na období 12 měsíců, v případě Smlouvy na období 6-12 měsíců má možnost pozastavení na 1 měsíc. Pozastavení vždy musí být na celý měsíc. Žádost o pozastavení je povinen zaslat na adresu Poskytovatele info@better.cz a to z adresy uvedené ve Smlouvě. (Pozastavit nelze služby poskytované 3. Subjekty jako je webhosting atd.) Právo na pozastavení podle tohoto odstavce může Objednatel využít nejvýše jednou za celou dobu trvání Smlouvy.

Článek VIII.

Předání a převzetí Služeb

1.  Poskytovatel splní svou povinnost poskytnout Služby jejich uskutečněním, a příp. předáním výsledků své činnosti Objednateli.

2.  Služby budou podle své povahy předány Objednateli osobně (školení, případně analýza) nebo zasláním výsledků činnosti Poskytovatele ve formě e-mailu na stanovenou e-mailovou adresu. Objednatel předání a převzetí Služeb potvrdí, a to stejnou formou, jakou mu byly Služby předány. Potvrzení o předání a převzetí může obsahovat výčet případných připomínek Objednatele, jakož i dohodu o způsobu a lhůtě jejich řešení. Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínech vyřešení připomínek Objednatele, určí je přiměřeným způsobem Poskytovatel.

3.  Služby se považují za řádně poskytnuté i bez potvrzení o předání a převzetí ze strany Objednatele, pokud byly řádně ukončeny, avšak Objednatel nepotvrdil jeho předání a převzetí nebo toto odmítl, a to ke dni odeslání e-mailu dle předchozího odst. 2 nebo ke dni poskytnutí (uskutečnění) Služby.

Článek IX.

Odpovědnost za škodu

1. Každá ze Smluvních stran odpovídá za škodu vzniklou druhé Smluvní straně nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP.

2. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození dat Objednatele. Je výhradní povinností Objednatele zajistit, aby nemohlo dojít ke ztrátě jeho dat, a to minimálně formou jejich zálohování.

3. Provoz serveru, na kterém je umístěna webová prezentace (tzv. webhosting), ve vztahu k níž Poskytovatel poskytuje nebo zajišťuje Objednateli Služby, se řídí smluvními podmínkami příslušného serveru. V průběhu poskytování webhostingových Služeb v síti Internet může docházet k výpadkům, omezením či snížení kvality Služeb, přičemž Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené nefunkčností serveru, porušením či ztrátou nebo za škody způsobené třetími osobami.

4.  Provoz serveru zajišťujícího správu e-mailingových kampaní, prostřednictvím něhož  Poskytovatel poskytuje nebo zajišťuje Objednateli Služby, se řídí smluvními podmínkami, které jsou uvedeny na https://smartemailing.cz/doc/podminky.pdf, přičemž Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené nefunkčností serveru, porušením či ztrátou nebo za škody způsobené třetími osobami.

Článek X.

Autorská práva

1. Má-li výsledek činnosti Poskytovatele povahu autorského díla, podléhá režimu autorského zákona. Objednatel je v tomto případě oprávněn užívat předmět autorského díla Poskytovatele pouze v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona a čl. XI. těchto VOP. Objednatel je oprávněn použít autorské dílo pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy. K jiným účelům je oprávněn jej použít pouze s předchozím souhlasem Poskytovatele.

2. Veškeré Objednatelem dodané podklady jsou chráněny autorským právem Objednatele. Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli jen autorizované podklady, se kterými je oprávněn nakládat právě k tomuto účelu (zejména fotografie či skici, ale i názvy a loga třetích stran atd.). Objednatel se zavazuje nahradit veškerou škodu, která by případně vznikla z neoprávněného použití dodaných podkladů.

3. Veškeré know-how, výrobní postupy či vytvořené grafické prvky, jež jsou součástí autorského díla, jsou chráněny autorským právem Poskytovatele.

4. Poskytovatel má právo propagace autorského díla formou reference (tzn. fotografie díla, el. podoby díla, tiskové rozmnoženiny díla, odkazu na webovou prezentaci Objednatele apod.) společně s uvedením Objednatele (značky či názvu) ve všech svých komunikacích a médiích, ve kterých Poskytovatel propaguje svojí firmu nebo značku.

5. Objednatel je povinen uvést Poskytovatele (značku či obchodní firmu) ve všech případech, kdy to povaha autorského díla umožňuje a kdy uvedení Poskytovatele není vizuální překážkou (zejména u komunikace na internetu, na rozsáhlých tiskových materiálech atd.). Objednatel pak není oprávněn bez písemného svolení Poskytovatele tuto autorskou značku odstranit či pozměnit.

Článek XI.

Vyšší moc

1. Pro potřeby Smlouvy se vyšší mocí rozumí všechny okolnosti a vnější události výjimečného a nevyhnutelného charakteru, které Smluvní strany nemohly předvídat při podpisu Smlouvy a jejichž výskyt znemožňuje jedné ze stran dodržet všechny nebo část smluvních závazků. Vyšší mocí se rozumí zejména povodně, požáry, přírodní a živelné katastrofy, válečný stav, stávky většího rozsahu apod.

2. O zjištěné skutečnosti, na kterou lze vztáhnout vyšší moc, je povinna postižená strana druhou stranu vyrozumět bez zbytečného odkladu, pokud tomu technické překážky nebrání. Plnění smluvních povinností může být v tomto případě pozastaveno, a to max. na dobu 90 dnů. Pokud nebude možno po uplynutí této lhůty pokračovat v plnění smluvních povinností, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší a strany následně provedou mezi sebou finanční vypořádání, nedohodnou-li se jinak; zejména Poskytovateli nezaniká nárok na Cenu za dobu, po kterou byly Služby poskytovány.

Článek XII.

Trvání a ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

2.  Poruší-li některá ze Smluvních stran podstatným způsobem své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a těchto VOP, může druhá strana od Smlouvy odstoupit. Oprávněná strana může před odstoupením od Smlouvy stanovit pro dodatečné plnění náhradní lhůtu. Právo oprávněné strany od Smlouvy odstoupit pak vzniká po marném uplynutí této lhůty. Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem se považuje zejména zaviněné neposkytnutí Služeb řádně a včas, kdy prodlení Poskytovatele trvá déle než 30 dnů. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem se považuje zejména nezaplacení ceny, ceny za mimosmluvní činnosti nebo jiných peněžních částek dle Smlouvy, dále neposkytnutí potřebné součinnosti Poskytovateli, neumožnění přístupu k Předmětu služeb nebo k souvisejícím zařízením nebo nesdělení informací Poskytovateli potřebných k zajištění plnění povinností dle Smlouvy.

3. V případě odstoupení od Smlouvy zaniká Smlouva a ruší se k okamžiku, kdy je písemné odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně, nikoli od počátku. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele, nemá Objednatel nárok na vrácení již případně uhrazené ceny za poskytnutí Služeb.

4. Bude-li proti Objednateli zahájeno insolvenční řízení, může druhá Poskytovatel od Smlouvy odstoupit.

5.  Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi Smluvními stranami a nároků, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

6.  Smlouvu je možno ukončit kdykoliv písemnou dohodou obou Smluvních stran, ve které určí datum ukončení Smlouvy a jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

7. Kterákoli strana může Smlouvu ukončit bez udání důvodu písemnou výpovědí s výpovědní dobou 30 dní s tím, že výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01. 01. 2014.

2. V případě, že ve Smlouvě jsou ustanovení upravena odchylně od těchto VOP, má přednost znění Smlouvy.

3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze v písemné formě na základě dohody obou Smluvních stran, nestanoví-li Smlouva nebo tyto VOP jinak.

4. Pokud by některá ustanovení Smlouvy nebo VOP byla shledána částečně nebo úplně neplatnými, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. V takovém případě Smluvní strany bez zbytečného odkladu dohodnou nahrazení neplatného ustanovení novým, které se nejvíce přiblíží účelu neplatného ustanovení. Nedojde-li v tomto mezi Stranami k dohodě, platí pro tato neplatná ustanovení „analogie legis“, které má právo zvolit Poskytovatel, tedy ustanovení právních předpisů, které se nejvíce blíží účelu Smlouvy. Výběr těchto ustanovení sdělí v tomto případě Poskytovatel Objednateli písemně a doporučeně poštou do 10 dnů od jeho volby. Takto zvolená ustanovení budou považována za nahrazení neplatných ustanovení Smlouvy, a to s platností ode dne doručení Objednateli.

5. Nedílnou součástí smlouvy, jejíž předmětem je  poskytování  e-mailingové kampaně jsou

–  Smluvní podmínky SmartEmailing s.r.o. uvedené na stránkách této společnosti, tj. www.smartemailing.cz

6. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu doručování pro všechna doručení písemností souvisejících se Smlouvou: povinnost doručení druhé Smluvní straně je splněna zasláním na poslední známou adresu, kterou je adresa adresáta uvedená v záhlaví Smlouvy vždy ve znění platném ke dni odeslání zásilky, a to zasláním prostřednictvím doručovatele s poštovní licencí (poštou) formou „ doporučeně „. V případě, že se zásilka (písemnost) vrátí jako nedoručená, považuje se za řádně doručenou posledním dnem uložení na poště. Písemnost může být taktéž doručena osobně, s písemným stvrzením druhou Smluvní stranou o převzetí. Zásilka může být taktéž při změně sídla kterékoliv ze Smluvních stran, ke které dojde v průběhu platnosti Smlouvy a která je písemně oznámena druhé Smluvní straně, zaslána na tuto novou, druhé straně oznámenou adresu. V případech výslovně stanovených Smlouvou nebo těmito VOP je možno doručovat i jiným způsobem, zejména na e-mailové adresy, které si Smluvní strany pro tento účel sdělí.

7. Smluvní strany jsou si povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělovat všechny změny adresy a kontaktních údajů.

8. Pro Smluvní strany je závazný výlučně právní řád ( normy práva hmotného i procesního ) platný na území sídla Poskytovatele. Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dále příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

9. Všechny spory, které případně vzniknou mezi Smluvními stranami z uzavřené Smlouvy a v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit jednáním mezi Smluvními stranami, budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

10. Objednatel podpisem Smlouvy uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem nezbytné komunikace mezi Objednatelem a Poskytovatelem, a to na dobu neurčitou. Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne takovéto osobní údaje, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, další třetí osobě za jiným účelem, než nezbytně nutným pro bezvadné plnění předmětu Smlouvy. Subjekt údajů má právo být na základě své žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak může zejména požádat o vysvětlení, požadovat, aby se Poskytovatel zdržel takového jednání a odstranil takto vzniklý stav, a pokud této výzvě nevyhoví, může se subjekt údajů obrátit se svým podnětem přímo na správní úřad v oblasti ochrany osobních údajů.

V Praze dne 01. 01. 2014

BETTER MARKETING, s.r.o

Martin Kupka, jednatel

 
Menu