Všeobecné obchodní podmínky společnosti BETTER MARKETING, s.r.o. pro tvorbu webových prezentací platné od 01.01.2014

Článek I.

Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro tvorbu webových prezentací (dále jen VOP) společnosti BETTER MARKETING, s.r.o., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 269 64 732 (dále jen Zhotovitel) jsou zpracovány v souladu sustanovením §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Tyto VOP upravují smluvní vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami založené mezi nimi smlouvami uvedenými níže v čl. II., bodě 1 těchto VOP.

Ustanovení těchto VOP se použijí, pokud smluvní strany písemně nesjednají ve smlouvě nebo objednávce jinak, s výjimkami uvedenými v těchto VOP.

Článek II.

Vymezení pojmů

Ve smlouvách vymezených podle bodu 1 těchto VOP se rozumí:

1. Smlouvou – smlouva o vytvoření webové prezentace podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku,nebo akceptovaná objednávka (objednávka je pro Zhotovitele závazná pouze v případě, že byla písemně potvrzena ze strany Zhotovitele), jejímž předmětem je vytvoření webové prezentace – internetových stránek.

2. Objednatelem – fyzická nebo právnická osoba, objednávající předmět díla za podmínek ve Smlouvě sjednaných a takto ve Smlouvě definovaná.

3. Zhotovitelem – osoba realizující předmět díla za podmínek ve Smlouvě sjednaných.

4. (Objednatel a Zhotovitel jsou společně označeny též jako „Smluvní strany“)

5. Zástupcem Zhotovitele – osoba oprávněná ze zákona, ze Smlouvy nebo z těchto VOP činit právní úkony, včetně podpisu za Zhotovitele, vedoucí k uzavření smlouvy či objednávky, ke změně smlouvy, odstoupení od smlouvy či k ukončení smlouvy jiným, zákonným způsobem.

6. Webová prezentace je výsledek činnosti Zhotovitele ve formě Díla, které je zpřístupňované veřejnosti přes internetovou síť a které zahrnuje grafickou i slovní složku, je chráněno autorským zákonem (dále též „Dílo“); vytvořením Díla se pak rozumí vytvoření internetové stránky ve sjednané podobě a její umístění na dočasném technickém úložišti Zhotovitele, ve stavu připravenosti k přesunutí na trvalé úložiště u Zhotovitele. Přístup na toto dočasné technické úložiště není veřejný a Objednatel obdrží přístupové údaje za účelem kontroly vytvořeného Díla, avšak nesmí umožnit ani zprostředkovat přístup k technickému úložišti třetí osobě. Objednatel bere na vědomí, že internetové stránky vytvořené podle Smlouvy mohou být z technologických důvodů spouštěny a spravovány výhradně na k tomu určených serverech Zhotovitele, prostřednictvím redakčního systému Zhotovitele, a proto nejsou provozuschopné na jiném umístění než na serveru Zhotovitele; v případě ukončení služeb hostingu u Zhotovitele poskytovaného podle samostatné smlouvy nelze internetové stránky ve funkční podobě přemístit do jiného úložiště a nelze ani umožnit správu prostřednictvím redakčního systému better CMS v jiném úložišti.

7. Cenová nabídka – součást předsmluvní dokumentace vytvořené Zhotovitelem před uzavřením Smlouvy na základě zadání a požadavku Objednatele, která zahrnuje jednotlivé položky ceny za vytvoření webové prezentace a případně cenu za nákup licence pro užívání software určený ke správě webové prezentace,která byla podkladem pro stanovení smluvní Ceny za Dílo.

8. Záloha – celková částka, kterou má Zhotovitel právo požadovat od Objednatele dle Smlouvy o vytvoření webové prezentace po podpisu Smlouvy ještě před započetím prací na tvorbě webové prezentace.

9. Licenční podmínky – jedná se o Licenční podmínky společností dodávající software pro tvorbu a správu webových prezentací.

– Systémy Pagio (všechny verze) – společnost Avito s.r.o. – www.avito.cz

– Systém BETTER CMS – Bc. Aleš Rosa – IČ: 73274097 – www.dwiz.cz

– Systém WordPress – GNU GPL Licence – www.wordpress.org

– Systém Webnode – společnost „Webnode AG“, se sídlem v Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švýcarsko – www.webnode.cz

10. Servisní služby – servisní služby souvisejí s provozem webové prezentace a spočívají v technické podpoře ze strany Zhotovitele.

11. Wireframe – šablona (drátěný model) sloužící jako podklad pro vytvoření Grafiky webové prezentace

12. Skica webové grafiky – grafické ztvárnění hlavní strany webové prezentace. Slouží jako podklad pro vytvoření Grafiky webové prezentace.

13. Grafická šablona – šablona zakoupená Zhotovitelem pro Objednatele na redakční systém např. WordPress.

14. Grafika webové prezentace – grafické ztvárnění Webové prezentace

15. PSD – zdrojový soubor grafiky webové prezentace. V případě zájmu může objednatel vyžádat předání za poplatek 20% z ceny grafiky uvedený ve Smlouvě nebo cenové nabídce ke Smlouvě.

16. Řez webové prezentace – převedení Grafiky webové prezentace do Zdrojového kódu

17. Testování webové prezentace – vizuální kontrola webových stránek prováděná Zhotovitelem

18. Koordinace projektového řízení – činnost Zhotovitele související s realizací webové prezentace. Souvisí se zajištěním bezproblémového chodu projektu.

19. Reakční doba – je doba reakce v komunikaci či dodání materiálů od obdržení podnětu Objednatele a její délka je stanovena pro plnění Smlouvy jako 2 pracovní dny.

20. Produktové oddělení (PO) – oddělení Zhotovitele zajišťující návrh, přípravu, běh, optimalizaci výrobu Webových prezentací. Pracovníci produktového oddělení zajišťují návrh, přípravu, běh, optimalizaci a výrobu Webové prezentace. Komunikovat s pracovníky lze na těchto kontaktech: realizace@better.cz, tel. 516 116 411,od pondělí do pátku, od 08:00 do 16:00hod.

21. Hosting – místo, kde je nahrána webová prezentace

22. Doména – unikátní adresa, pod kterou lze webovou prezentaci dohledat na internetu

23. Validní kód – Validitou www stránek rozumíme jejich soulad s technickými pravidly pro psaní zvoleného značkovacího jazyka, v němž jsou vytvořeny. Zhotovitel si vyhrazuje právo nemít zdrojový kód zcela validní, nemá-li tato skutečnost vliv na funkčnost www stránek.

24. Zdrojový kód – nebo zdrojový text je v informatice označení zápisu textu počítačového programu v některém z programovacích jazyků a je uložen v jednom nebo více textových souborech.

25. Vícepráce – služba objednaná Objednatelem a poskytnutá Zhotovitelem nad rámec Smlouvy a účtovaná za každou započatou ¼ hodinu dle Smlouvy, případně není-li taková cena ve Smlouvě sjednána, tak za cenu obvyklou.

26. Plnění webu – vložení textových i netextových materiálů do webové prezentace.

27. Kompatibilita s prohlížeči – je správné zobrazení webové prezentace ve webových prohlížečích, jako jsou Google Chrome (společnost Google), Internet Explorer (společnost Microsoft), Mozilla Firefox (společnost Mozilla Foundations).

28. Mobilní zařízení – Zhotovitel neručí za správné zobrazení v mobilních zařízeních, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

29. Testovací server – webhostingový prostor na serveru a URL Zhotovitele.

Článek III.

Předmět smlouvy

1. BETTER MARKETING, s.r.o. jako Zhotovitel se zavazuje Objednateli vytvořit Webovou prezentaci – internetové stránky dle sjednané Smlouvy a těchto VOP.

2. Objednatel se zavazuje vytvořenou Webovou prezentaci převzít a Zhotoviteli za vytvoření Webové prezentace řádně zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a ve lhůtách tak, jak je ve Smlouvě a těchto VOP uvedeno.

3. Objednatel prohlašuje, že je osobou oprávněnou Smlouvu podepsat, a pro případ nepravdivosti tohoto svého prohlášení se zavazuje Zhotoviteli uhradit případné škody, vzniklé v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení.

4. Pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy platí tyto Všeobecné obchodní podmínky, nestanoví-li Smlouva jinak.

Článek IV.

Cena a platební podmínky

1. Celková cena za Dílo je stanovena dohodou stran jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a zahrnuje cenu za vytvoření webové prezentace (Díla) a případně cenu za jednorázový nákup licence pro užívání software (BETTER CMS), který je určen ke správě webové prezentace.

2. Cena je sjednána jako pevná, kterou není možné, s výjimkou případů stanovených Smlouvou a těchto VOP, měnit. K této ceně bude účtována DPH v zákonem stanovené výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se pro účely této Smlouvy rozumí den předání Díla jako celku, příp. datum vystavení faktury.

3. Zhotovitel je oprávněn bez dalšího samostatného schválení Objednatelem provést vícepráce, jestliže maximální jednotková cena takových víceprací nepřekročí 1.000,- Kč v jednotlivém případě, a jestliže v souhrnu za všechny takové vícepráce cena nepřekročí částku 5.000,- Kč.

Případná nutnost provedení prací nad rámec stanovený ve Smlouvě bude kvalifikována jako vícepráce a musí být projednána s Objednatelem. Odsouhlasení víceprací v hodnotě do 20.000,- Kč bez DPH může být učiněno prostřednictvím e-mailu na Zhotovitelem určenou e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě. O změnách v rozsahu plnění, kdy hodnota těchto víceprací by měla přesáhnout částku uvedenou v předchozí větě, uzavřou obě Strany dodatek ke Smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání Díla a ceny.

4. Pro oceňování případných víceprací nebo pro případné odpočty z ceny, a to i při ukončení Smlouvy před dokončením Díla, se použijí jednotkové ceny obsažené ve Smlouvě, jinak vždy cena obvyklá.

5. Cena za vytvoření Díla bude Zhotovitelem vyfakturována formou daňového dokladu – konečné faktury vystavené bez zbytečného odkladu po předání Díla jako celku.

6. Pokud jsou ve Smlouvě uvedeny Zálohy/a, je Objednatel povinen zaplatit na bankovní účet Zhotovitele tyto Zálohy ve výši a v termínu tak, jak jsou stanoveny v příslušné Smlouvě. Na každou uhrazenou Zálohu bude vystaven Zhotovitelem doklad o přijaté platbě.

7. Faktury a doklady o přijatých platbách budou zasílány poštou nebo e-mailem na kontakt uvedený ve Smlouvě nebo budou předány osobně oproti podpisu osoby oprávněné za Objednatele.

8. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu činí 10 dní od data jeho vystavení.

9. Dnem zaplacení se rozumí den připsání částky na účet Zhotovitele nebo datum úhrady v hotovosti.

10. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou zálohy nebo konečné faktury vystavené Zhotovitelem v rámci zhotovování Díla, je Zhotovitel oprávněn zastavit práce a dochází k automatickému prodloužení termínů plnění stanovených Smlouvou o dobu prodlení Objednatele s platbou.

11. V případě ukončení Smlouvy některým ze způsobů uvedených v čl. XII. těchto VOP je Zhotovitel oprávněn zákonným způsobem započíst případnou nevyčerpanou část Zálohy složené Objednatelem dle tohoto čl. VOP na jakoukoliv svoji splatnou pohledávku za Objednatelem, vzniklou ze Smlouvy, včetně neuhrazených smluvních pokut. V opačném případě je povinen nevyčerpanou část zálohy Objednateli vrátit, a to ve lhůtě do 90 dnů od ukončení platnosti Smlouvy.

Článek V.

Místo a termín plnění

1. Místem plnění se rozumí sídlo Zhotovitele.

2. Dílo bude provedeno v termínech stanovených Smlouvou, příp. v příloze Smlouvy (Harmonogramu realizace prací).

3. Dodržení termínů sjednaných pro splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem je podmíněno součinností Objednatele, a to zejména předáním nezbytných podkladů, a dále včasnou úhradou faktur ze strany Objednatele, příp. Zálohy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen dodržet termíny plnění z důvodů ležících na straně Objednatele (neposkytnutí potřebné součinnosti apod.), prodlužují se automaticky o dobu trvání těchto překážek termíny plnění stanovené Smlouvou. Po tuto dobu není Zhotovitel v prodlení s plněním Díla.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel postupuje při realizaci Díla samostatně a je povinen vytvořit Dílo na své náklady a nebezpečí.

2. Zhotovitel je oprávněn plnit Smlouvu ve spolupráci, resp. prostřednictvím svých subdodavatelů. V takovém případě nese Zhotovitel odpovědnost vůči Objednateli, jako by Smlouvu plnil sám.

3. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu se zákonem a neporušovat při provádění Díla práva třetích osob, zejména práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví nebo autorská práva. Dále je povinen zajistit veškeré věci, dokumenty, licence a souhlasy a jiné nezbytné prostředky pro provádění Díla v souladu se zákonem, svými smluvními povinnosti, Smlouvou a těmito VOP. Zhotovitel však neodpovídá za ta porušení práv třetích osob, která jsou způsobena podklady poskytnutými Zhotoviteli Objednatelem (zejména například grafickými vzory, symboly, logy, slogany, obrázky, fotografiemi, zvukovými, obrazovými a zvukově-obrazovými záznamy, texty nebo jinými předměty, k nimž se může vázat právo z průmyslového nebo duševního vlastnictví, pokud je Objednatel předal Zhotoviteli pro účely zhotovení Díla) nebo jejich použitím; za taková porušení a škodu tím způsobenou odpovídá vždy Objednatel.

4. Objednatel je povinen spolupracovat se Zhotovitelem při plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, vytvořit všechny potřebné podmínky k umožnění plnění Smlouvy tak, aby Smlouva mohla být řádně realizována. Zejména je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli v rámci součinnosti potřebné zdroje, informace a technické prostředky nutné k řádnému plnění Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn Objednatele k poskytnutí součinnosti vyzvat a stanovit mu přiměřenou lhůtu. Objednatel je povinen nejpozději 5 dnů přede dnem zahájením prací na Díle předat Zhotoviteli veškeré podklady, materiály a poskytnout veškerou potřebnou součinnost, která je nezbytná k řádnému provedení Díla. Po dobu prodlení Objednatele se splněním této povinnosti není Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla. Ukáže-li se v době provádění Díla nutnost předané podklady doplnit, změnit či aktualizovat, vyzve za tímto účelem Zhotovitel Objednatele, který je povinen požadované podklady či součinnost Zhotoviteli poskytnout tak, aby bylo možné poskytnout plnění dle Smlouvy řádně a včas.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli maximální součinnost, aby k takové kontrole mohlo dojít, to vše v předem dohodnutém termínu.

6. Objednatel umožní Zhotoviteli a jeho pracovníkům plný přístup k vlastnímu programovému vybavení a k automatizovanému i neautomatizovanému informačnímu systému v rozsahu nezbytném pro řádné plnění Smlouvy.

7. Zhotovitel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození dat Objednatele. Je výhradní povinností Objednatele zajistit, aby nemohlo dojít ke ztrátě jeho dat, a to minimálně formou jejich zálohování.

8. Zhotovitel zajišťuje umístění webové prezentace prostřednictvím třetí osoby (tzv. webhosting). Provoz serveru, na kterém je umístěna webová prezentace, se řídí smluvními podmínkami příslušného serveru a jsou zpřístupněny na internetových stránkách společnosti poskytující webhosting. Zhotovitel v této souvislosti upozorňuje, že v průběhu poskytování webhostingových služeb v síti Internet může docházet k výpadkům, omezením či snížení kvality služeb. Zhotovitel nemůže nést žádnou odpovědnost za škody způsobené nefunkčností serveru, porušením či ztrátou nebo za škody způsobené třetími osobami

9. Smluvní strany se zavazují nesdělovat a nezpřístupňovat obsah uzavřené Smlouvy nebo jakékoli jiné důvěrné informace poskytnuté si vzájemně Smluvními stranami v souvislosti s plněním Smlouvy ve smyslu § 504 a § 1730 občanského zákoníku třetím osobám ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit Smlouvu. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, jež o sobě navzájem získaly po dobu účinnosti uzavřené Smlouvy, a které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují zajistit zabezpečení těchto informací před jejich zveřejněním, zpřístupněním či zneužitím. Tato povinnost trvá i po ukončení spolupráce Smluvních stran. Zhotovitel však je oprávněn uvádět Objednatele (včetně značky či názvu) formou reference ve všech svých komunikacích a médiích.

10. Poskytovatel má právo přerušit provoz redakčního systému better CMS z důvodu nutných úprav a údržby a vyhrazuje si právo na přerušení za tímto účelem v rozsahu 60 min měsíčně.

11. Objednatel má právo na vyhotovení jedné skicy webové grafiky. Pokud je Objednatel nespokojen se Skicou webové grafiky má právo na jedno přepracování. Jakékoliv další přepracování bude bráno jako vícepráce.

12. Objednatel má právo na výběr ze tří navrhovaných šablon pro systém, který pro něj vybere Zhotovitel. V případě že si Objednatel vybere Šablonu sám, musí být kompatibilní se systémem WordPress.

13. Zhotovitel má právo na základní úpravu šablony pro systém WordPress v rozsahu 1 hod v rámci instalace systému dle Smlouvy.

14. Grafiku webové prezentace navrhuje Zhotovitel. Zhotovitel má právo kdykoliv dle jeho uvážení zasáhnout do Grafiky webové prezentace a to ve smyslu technické realizovatelnosti grafického návrhu.

16. Při tvorbě Webové prezentace musí Objednatel poskytnout veškerou součinnost, a to v Reakční době. Neposkytnutí řádné součinnosti vede k prodloužení termínu předání díla.

18. Úpravy redakčního systému „na míru“ jsou možné (mimo WordPress) a jsou účtovány jako vícepráce dle Smlouvy.

19. Objednatel nemá právo na bezplatné předání zdrojových PSD souborů. Cena za PSD soubory je stanovena ve výši 20% částky na vytvoření Grafiky webové prezentace dle Smlouvy nebo Cenové nabídky. Předání po zaplacení celé fakturované částky vč. DPH Objednatelem.

20. Grafika firemní prezentace je pouze ilustrativní a v konečném důsledku se může lišit od finální Webové prezentace.

22. Zdrojový kód webové prezentace nemusí být zcela validní.

23. Objednatel je povinen své texty pro vložení do webové prezentace zaslat ve formátech. .doc, .docx, .odt, .txt. V případě jiného formátu budou Zhotovitelem převedeny a tato služba bude účtována jako Vícepráce. Obrázky a grafické podklady jsou přijímány ve všech možných formátech vyjma vektorových. Standardní formáty obrázků jsou .jpg, .png, .gif, .bmp. Obrázky se nepříjmají systémově pojmenované, ale pouze tématicky pojmenované. Při nuceném přejmenovávání obrázků ze strany zhotovitele jsou účtovány Vícepráce. Obrázky musejí být jako soubory, nikoliv vložené v PDF nebo .doc.

24. Zhotovitel se zavazuje otestovat webovou prezentaci v prohlížečích Internet Explorer 9 a vyšší, Mozilla Firefox 10 a vyšší, Google Chrome a zajistit tak její správné zobrazení ve zmíněných prohlížečích.

Webová prezentace je optimalizována a testována pouze pro prohlížeče Internet Explorer 9 a vyšší, Mozilla Firefox 10 a vyšší, Google Chrome a vyšší. Zhotovitel nezaručuje správné zobrazení na jiných, než výše zmíněných prohlížečů.

22. Objednatel má povinnost se Zhotovitelem komunikovat výhradně pomocí systému pro komunikaci zpřístupněného Zhotovitelem, popř. přes email uvedený ve Smlouvě.

Článek VII.

Předání Díla

1. Dílo vytvořené Zhotovitelem dle Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli předat. Předáním Díla se rozumí faktické přesunutí webové prezentace na doménu určenou Zhotovitelem a její zobrazení (spuštění) na internetovém serveru nebo oznámením o provedení díla, pokud toto zůstává na testovací doméně Zhotovitele. Zhotovitel vyrozumí Objednatele o termínu předání a převzetí Díla e-mailem alespoň 3 dny předem.

2. Objednatel je povinen předání a převzetí Díla potvrdit na základě e-mailu, který od Zhotovitele obdrží. Potvrzení o předání a převzetí Díla bude obsahovat výčet případných vad a nedodělků, jakož i dohodu o způsobu a lhůtě jejich odstranění. Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínech odstranění těchto vad a nedodělků, určí je přiměřeným způsobem Zhotovitel. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést důvody,event. vznést své připomínky.

3. Dílo se považuje za řádně předané a dokončené i bez potvrzení o předání a převzetí Díla ze strany Objednatele, pokud Dílo bylo řádně dokončeno a bylo provedeno bez vad a nedodělků a má vlastnosti stanovené Smlouvou, avšak Objednatel neumožnil přesun Díla na cílové umístění nebo spuštění Díla v cílovém umístění nebo Objednatel nepotvrdil jeho předání a převzetí nebo toto odmítl. Dílo se považuje za předané dnem, kdy nastala některá ze skutečností, které jsou uvedeny v předchozích větách.

4. Objednatel není povinen Dílo převzít, má-li Dílo takové vady a nedodělky, které brání jeho řádnému užívání. Objednatel je povinen převzít Dílo tehdy, když bude vykazovat drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla k jeho účelu a ani významnějším způsobem neztěžují užívání Díla.

5. Objednatel je povinen Dílo převzít i v případě jeho řádného ukončení před lhůtou plnění stanovenou ve Smlouvě nebo těchto VOP.

Článek VIII.

Autorská práva

1. Dílo vytvořené podle Smlouvy poskytnuté Objednateli má povahu autorského díla a podléhá režimu autorského zákona. Objednatel se zavazuje užívat předmět autorského díla Zhotovitele pouze v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona a čl. VIII. těchto VOP. Objednatel je oprávněn použít Dílo pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy. K jiným účelům je oprávněn jej použít pouze s předchozím souhlasem Zhotovitele.

2. Veškeré Objednatelem dodané podklady jsou chráněny autorským právem Objednatele. Objednatel se zavazuje dodat ke zpracování Díla jen autorizované podklady, se kterými je oprávněn nakládat právě k tomuto účelu (zejména fotografie či skici, ale i názvy a loga třetích stran atd.). Objednatel se zavazuje nahradit veškerou škodu, která by případně vznikla z neoprávněného použití dodaných podkladů pro vytvoření Díla.

3. Veškeré know-how, výrobní postupy či vytvořené grafické prvky, jež jsou součástí Díla, jsou chráněny autorským právem Zhotovitele.

4. Zhotovitel má právo propagace Díla formou reference (tzn. odkazu na webovou prezentaci Objednatele, fotografie Díla, el. podoby Díla, tiskové materiály Díla) společně s uvedením Objednatele (značky či názvu) ve všech svých komunikacích a médiích, ve kterých Zhotovitel propaguje svoji firmu nebo značku.

5. Objednatel je povinen uvést Zhotovitele (značku či obchodní firmu) ve všech případech, kdy to povaha Díla umožňuje a kdy uvedení Zhotovitele není vizuální překážkou, zejména ve zdrojovém kódu a v patičce webové prezentace Objednatele vpravo dole jako název autora Díla s aktivním odkazem na webové stránky Zhotovitele. Objednatel pak není oprávněn bez písemného svolení Zhotovitele tuto autorskou značku odstranit či pozměnit a není oprávněn ani jinak pozměňovat údaj o autorství či autorství připisovat jiné osobě než Zhotoviteli.

Článek IX.

Licenční ujednání

1. Zhotovitel na základě Smlouvy a těchto VOP poskytuje Objednateli

a) výhradní licenci na užití všech částí Díla, které jsou svojí povahou unikátní a zhotovené výhradně pro Objednatele,

b) nevýhradní licenci na užití těch částí Díla, které nemají svou povahu unikátní a nemusí být zhotovené výhradně pro Objednatele.

2. Za unikátní části Díla jsou považovány všechny části Díla, které jsou svojí povahou unikátní a zhotovené výhradně pro Objednatele (zejména zhotovená loga a logotypy, reklamní slogany, claimy, hlavní grafické prvky či reklamní motivy). K unikátní části Díla poskytuje Zhotovitel Objednateli na dobu trvání Smlouvy a dále na dobu trvání samostatné smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem na poskytování webhostingu (Smlouva Provoz) Díla vytvořeného podle Smlouvy výhradní licenci k užití Díla k vlastní propagaci Objednatele ke všem způsobům užití (především k účelu své propagace a komunikace), v rozsahu neomezeném, kromě práva Dílo užít způsobem, který v době uzavření Smlouvy ještě není znám. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k unikátní části Díla třetí osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užít unikátní část Díla způsobem, ke kterému licenci k unikátní části Díla uděluje.

3. Za neunikátní části Díla mohou být považovány drobné grafické prvky, symboly a značky vytvořené Zhotovitelem nevýhradně pro Objednatele. Zhotovitel na tyto části Díla poskytuje Objednateli nevýhradní a omezenou licenci k užívání pouze v souvislosti s užíváním Díla jako celku a k účelům vyplývajícím ze Smlouvy nebo těchto VOP. Zhotovitel může tyto části užít a poskytnout licenci třetím stranám, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy Objednatele. Objednateli na základě této licence nevzniká nárok na disponování s těmito částmi k vytváření např. jiných děl, či jejich zpřístupnění třetím stranám.

4. Objednatel je oprávněn zasahovat do unikátní části Díla chráněného autorským právem pouze se souhlasem Zhotovitele.

5. Objednatel není oprávněn licenci k unikátní části Díla postoupit. Objednatel je oprávněn postoupit licenci pouze na základě předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.

6. Při porušení výše uvedených podmínek ze strany Objednatele má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit a má právo odejmout Objednateli poskytnutou licenci a požadovat náhradu škody vzniklou neoprávněným užitím Díla.

Článek X.

Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu

1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla jako celku oproti termínům sjednaným ve Smlouvě prokazatelným porušením povinností Zhotovitele, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za vytvoření Díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však celkem do částky odpovídající 20 % z ceny za vytvoření Díla.

2. Smluvní pokuta je splatná na výzvu.

3. Dojde-li k ukončení Smlouvy i jinak než odstoupením jedné ze Smluvních stran, nárok na smluvní pokutu přetrvá i po jejím zániku.

Článek XI.

Trvání a ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Poruší-li některá ze Smluvních stran podstatným způsobem své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a těchto VOP, může druhá strana od Smlouvy odstoupit. Oprávněná strana může před odstoupením od Smlouvy stanovit pro dodatečné plnění náhradní lhůtu. Právo oprávněné strany od Smlouvy odstoupit pak vzniká po marném uplynutí této lhůty.

3. V případě odstoupení od Smlouvy zaniká Smlouva okamžikem, kdy je písemné odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení povinností Zhotovitelem, které spočívá zejména v:

– zaviněném prodlení s předáním plnění Zhotovitele Objednateli oproti termínům sjednaným ve Smlouvě delším než třicet (30) dní,

– prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve stanovených termínech delším než třicet (30) dní.

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení povinností Objednatelem, které spočívá zejména v:

– prodlení s úhradou faktury delším než třicet (30) dní,

– bezdůvodném neposkytování součinnosti, která je nezbytná pro úspěšné, kvalitní a včasné plnění Díla.

6. Bude-li proti Objednateli zahájeno insolvenční řízení, může Zhotovitel od Smlouvy odstoupit.

7. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující:

a) Zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací, dle způsobu, kterým je stanovena cena za Dílo, provede finanční vyčíslení provedených prací a vynaložených nákladů a vystaví fakturu,

b) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

c) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré odůvodněné náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

8. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi Smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

9. Smlouvu je možno ukončit kdykoliv písemnou dohodou obou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Pro potřeby Smlouvy se vyšší mocí rozumí všechny okolnosti a vnější události výjimečného a nevyhnutelného charakteru, které Smluvní strany nemohly předvídat při podpisu Smlouvy a jejichž výskyt znemožňuje jedné ze stran dodržet všechny nebo část smluvních závazků. Vyšší mocí se rozumí zejména povodně, požáry, přírodní a živelné katastrofy, válečný stav, stávky většího rozsahu apod.

2. O zjištěné skutečnosti, na kterou lze vztáhnout vyšší moc, je povinna postižená strana druhou stranu vyrozumět bez zbytečného odkladu, pokud tomu technické překážky nebrání. Plnění smluvních povinností může být dohodou obou stran v tomto případě pozastaveno, a to max. na dobu 90 dnů. Pokud nebude možno po uplynutí této lhůty pokračovat v plnění smluvních povinností, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší a strany následně provedou mezi sebou finanční vypořádání, nedohodnou-li se jinak.

3. Překážka vyšší moci vylučuje povinnost kúhradě smluvní pokuty za porušení, které je překážkou vyšší moci způsobeno.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.01.2014.

2. V případě, že ve Smlouvě jsou ustanovení upravena odchylně od těchto VOP, má přednost znění Smlouvy.

3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě dohody obou Smluvních stran v písemné formě, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Pokud by některá ustanovení Smlouvy nebo VOP byla shledána částečně nebo úplně neplatnými, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. V takovém případě Smluvní strany bez zbytečného odkladu dohodnou nahrazení neplatného ustanovení novým, které se nejvíce přiblíží účelu neplatného ustanovení. Nedojde-li v tomto mezi Stranami k dohodě, platí pro tato neplatná ustanovení „analogie legis“, které má právo zvolit Zhotovitel, tedy ustanovení právních předpisů, které se nejvíce blíží účelu Smlouvy. Výběr těchto ustanovení sdělí v tomto případě Zhotovitel Objednateli písemně a doporučeně poštou do 10 dnů od jeho volby. Takto zvolená ustanovení budou považována za nahrazení neplatných ustanovení Smlouvy, a to s platností ode dne doručení Objednateli.

5. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu doručování pro všechna doručení písemností souvisejících se Smlouvou: povinnost doručení druhé Smluvní straně je splněna zasláním na poslední známou adresu, kterou je adresa adresáta uvedená v záhlaví Smlouvy vždy ve znění platném ke dni odeslání zásilky, a to zasláním prostřednictvím doručovatele s poštovní licencí (poštou) formou „ doporučeně „. V případě, že se zásilka ( písemnost ) vrátí jako nedoručená, považuje se za řádně doručenou posledním dnem uložení na poště. Písemnost může být taktéž doručena osobně, s písemným stvrzením druhou Smluvní stranou o převzetí. Zásilka může být taktéž při změně sídla kterékoliv ze Smluvních stran, ke které dojde v průběhu platnosti Smlouvy a která je písemně oznámena druhé Smluvní straně, zaslána na tuto novou, druhé straně oznámenou adresu. V případech výslovně stanovených Smlouvou nebo těmito VOP je možno doručovat i jiným způsobem, zejména na e-mailové adresy, které si Smluvní strany sdělí.

7. Pro Smluvní strany je závazný výlučně právní řád ( normy práva hmotného i procesního ) platný na území sídla Zhotovitele. Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména přiměřeně ust. § 2586a násl., a dále příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

8. Všechny spory, které případně vzniknou mezi Smluvními stranami z uzavřené Smlouvy a v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit jednáním mezi Smluvními stranami, budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

9. Objednatel podpisem Smlouvy uděluje Zhotoviteli souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem nezbytné komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to na dobu neurčitou. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne takovéto osobní údaje, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, další třetí osobě za jiným účelem, než nezbytně nutným pro bezvadné plnění předmětu Smlouvy. Subjekt údajů má právo být na základě své žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak může zejména požádat o vysvětlení, požadovat, aby se Zhotovitel zdržel takového jednání a odstranil takto vzniklý stav, a pokud této výzvě nevyhoví, může se subjekt údajů obrátit se svým podnětem přímo na správní úřad v oblasti ochrany osobních údajů.

V Praze dne 01.01.2014

BETTER MARKETING, s.r.o

Martin Kupka, jednatel

 
Menu